Bred debatt om reservasjonsadgang

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Saken om reservasjonsadgang er krevende fordi det berører viktige og følsomme temaer, både for leger og pasienter. Spørsmålene ble grundig behandlet under landsstyremøtet.

Spennende avtemning etter debatten. Foto Stein Runar Østigaard

Sentralstyret nedsatte våren 2012 en arbeidsgruppe som ble bedt om å vurdere hvordan legers personlige overbevisningsgrunner skal håndteres i helsetjenesten og prinsipielle etiske spørsmål som dette reiser. Rapporten har vært på høring i hele organisasjonen, og sentralstyret ønsket på den bakgrunn en bred debatt under landsstyremøte.

Etter en rolig og verdig debatt, med mange innlegg fra salen som viste kompleksiteten i spørsmålene som ble debattert, samlet landsstyret seg til slutt om følgende vedtak:

«Legeforeningen mener at alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død kan gi grunnlag for at leger gis reservasjonsmulighet for deltakelse i henvisning og behandling. Legers reservasjonsmulighet skal ikke være til hinder for befolkningens lovbestemte rettigheter.

Reservasjonsmulighetene må derfor vurderes lokalt i helsetjenesten på en slik måte at disse hensyn kan ivaretas. Pasientene skal alltid møtes med forståelse og respekt. Forutsigbarhet for pasientene må sikres gjennom god informasjon.»

Anbefalte artikler