Ubalansert om testosteronmangel

Johan Svartberg Om forfatteren
Artikkel

Jones, T. Hugh

Testosterone deficiency in men

2. utg. 163 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 20

ISBN 978-0-19-965167-2

Denne oppdaterte boken om mannlig hypogonadisme retter seg etter min mening primært mot allmennleger. Boken er en grei sammenfatning av utredning og behandling av klassisk hypogonadisme, for eksempel Klinefelters syndrom, Kallmanns syndrom og hypogonadisme ved hypofysesvikt.

I en stor del av boken er dog søkelyset rettet mot den aldrende mannen. Det er godt akseptert at testosteronnivået synker med økende alder, selv om variasjonen mellom ulike menn er stor. Mannlig hypogonadisme er preget av et lavt serumtestosteronnivå i kombinasjon med et mangfold av symptomer og tegn, som redusert libido og vitalitet, redusert muskelmasse, økt fettmasse og depresjon. Liknende symptomer i kombinasjon med subnormalt testosteronnivå kan også ses hos eldre menn, og flere forsøk er blitt gjort for å identifisere symptomer og tilsvarende testosteronnivå for å definere sent innsettende hypogonadisme som en egen tilstand. Men symptomer på testosteronmangel hos eldre menn er uspesifikke og vanskelige å skille fra symptomer på andre tilstander og sykdommer som er vanlige hos eldre menn.

Her savner jeg en nyansert og kritisk holdning til den forskningen og de retningslinjene som forfatteren refererer til. Anbefalingene fra for eksempel Endocrine Society (USA) er alle basert på svært lav eller lav vitenskapelig evidens. Den forskningen som refereres til, er primært epidemiologiske studier og små behandlingsstudier. Ti år etter Women’s Health Initiative, hvor man undersøkte effekten av østrogenbehandling hos mer enn 16 000 postmenopausale kvinner, finnes fortsatt ingen store, langvarige, placebokontrollerte studier med testosteron gitt til hypogonadale menn (og slett ingen studier der testosteron har vært gitt til eldre menn uten sikker hypogonadisme). Til tross for denne usikkerheten har salget av testosteron økt enormt de siste årene.

Det er ingen tvil om det finnes behov for å øke kunnskapen om mannlig hypogonadisme, men i boken til T. Hugh Jones savner jeg et balansert bilde.

Anbefalte artikler