Oversiktlig innføring i hudsykdommer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Chowdhury, Mahbub M. U.

  Katugampola, Ruwani P.

  Finlay, Andrew Y.

  Dermatology at a glance

  111 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 25

  ISBN 978-0-470-65673-0

  Boken er en kortfattet lærebok i dermatologi rettet mot medisinstudenter. Den inngår i den britiske At a glance-serien som har som ambisjon å dekke medisinsk kjernepensum på en lettfattelig og tilgjengelig måte.

  Bidragsyterne legger stor vekt på bilder, illustrasjoner og tabeller, og presenterer mye viktig innhold i rammer og i listeform. De 46 små kapitlene består hvert av to sider der den ene siden utgjøres av kliniske bilder og rammer/lister, mens motstående side fylles av løpende tekst. Denne siden avsluttes av en ramme med kjernepunkter og en ramme med advarsler mot å overse viktige symptomer eller tegn. Til slutt i boken er det en quiz med dermatologiske bilder.

  De første kapitlene er viet evidensbasert dermatologi og viktige nettsider og kildebruk, noe som gjenspeiler dagens måte å søke oppdatert kunnskap på. Dessuten veileder disse sidene leserne til kilder for utdypende lesing. Videre finnes innledende kapitler om livskvalitet og sosioøkonomisk betydning av dermatologiske sykdommer, et aspekt ved det medisinske fagfeltet som har fått økende oppmerksomhet i løpet av de siste tiårene. Pasientens opplevelse av livskvalitet er blant annet en målbar parameter som, ifølge retningslinjene, har avgjørende betydning for valg av behandling ved viktige hudsykdommer som psoriasis. Innledningsvis er det også rikt illustrerte innføringer i viktige prosedyrer og behandlingsprinsipper.

  De sykdomsspesifikke kapitlene er dels inndelt etter tradisjonelt mønster viet de enkelte dermatologiske sykdommene og sykdomsgruppene, dels etter et mer symptomorientert, eller pasientorientert, mønster. For eksempel er det kapitler om «rødt fjes», «håndeksem og yrke», «aldrende hud» og «barn med utslett». Disse kapitlene gir en problemorientert og klinisk spennende tilnærming til den dermatologiske pasienten, men er også krevende, både didaktisk og redaksjonelt siden en del tilstander på denne måten må nevnes flere steder.

  De sykdomsspesifikke kapitlene er godt illustrert med bilder og tekstrammer, men teksten lider stedvis under knapphet på plass som følge av den fastlagte layouten. Således blir det i liten grad plass til utdypende forklaringer om patogenese, diagnostikk og valg av behandling. Særlig det sistnevnte blir enkelte steder noe tynt, blant annet listes systemisk psoriasisbehandling uten kommentar om virkningsmekanisme, bivirkninger eller forsiktighetsregler. For bruk av lokale steroider ved atopisk dermatitt legger forfatterne mer vekt på å advare mot steroidbivirkninger enn å gi trygghet for korrekt bruk. I omtalen av dermatofyttinfeksjoner kommer det ikke klart frem at tinea capitis alltid krever systemisk antifungal behandling.

  Styrken – og svakheten – ligger derfor i den forutsigbare oppbyggingen og presentasjonen av stoffet med gode kliniske bilder og utheving av kjernebudskap i tilknytning til disse, men av og til på bekostning av tekst, som enkelte steder blir så kortfattet at budskapet ikke kommer helt frem. Likevel vil boken være et greit alternativ til dagens pensumlitteratur for de fleste medisinstudenter, særlig hvis den kombineres med oversiktsartikler og retningslinjer, slik forfatterne foreslår. De problembaserte kapitlene vil også kunne ha praktisk nytteverdi for praktiserende leger som møter pasienter med hudsykdommer i hverdagen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media