Et fag tar form

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Strømskag, Kjell Erik

  Og nå skal jeg dø

  Hospicebevegelsen og palliasjonens historie i Norge. 395 s, ill. Oslo: Pax Forlag, 2012. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-530-3500-0

  Dette er, som undertittelen sier, en historiebok som beskriver hvordan et helt fagfelt har tatt form. Forfatteren skriver i sitt etterord at han ser på denne boken som et forskningsarbeid og en rapport der de verdiene, erfaringene og helsepolitiske føringene som har påvirket rammene for helhetlig behandling av alvorlig syke og døende fra 1970-tallet og frem til i dag, beskrives.

  Men det er også historien om ildsjeler, pionerer og sterkt engasjement. Historien om personer med ulik profesjons- og fagbakgrunn som alle har hatt et felles mål om bevisstgjøring og økt faglighet, forankret i gjensidig erfaringsbakgrunn.

  Kjell Erik Strømskag er anestesiolog med bred erfaring fra alle sider av faget. De senere årene har han hatt spesielt søkelys på palliasjon. Han er professor II ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, i tillegg til å være overlege i anestesi og palliativ medisin ved Molde sjukehus. Han har tidligere utgitt Anestesiens historie i Norge.

  Også denne gangen har forfatteren lagt ned et imponerende arbeid med å samle et detaljrikt materiale. Han får frem bredden og sammenhengene i denne litt innviklede og sammensatte historien. Ved hjelp av korte, til dels selvstendige, kapitler innenfor de sju hovedkapitlene klarer han å holde leseren konsentrert og gi lyst til å lese videre.

  Bruken av en pasienthistorie, formidlet med bilder og enkle ord, gir en ekstra dimensjon. Moderat bruk av illustrasjonsbilder er også med på å balansere stoffet.

  Forfatteren beskriver hvordan hospicefilosofien, inspirert av engelske tradisjoner spesielt, etter hvert ble synlig også i Norge fra 1970-tallet. Strømskag følger utviklingen frem til i dag. Omsorg og behandling er preget av en stadig sterkere fagliggjøring, forskning og undervisning innenfor feltet, men fortsatt med hospicefilosofien til stede.

  Jeg synes de to siste kapitlene oppsummerer dagens situasjon på en god måte. Utfordringen er å integrere helhetlig, tverrfaglig pleie, omsorg og behandling med søkelys på pasientens egne, individuelle behov innenfor våre helseinstitusjoner og strukturer uten å miste den medmenneskelige dimensjonen. Skal palliasjonsfaget tilpasses strukturene eller strukturene tilpasses palliasjonsfaget?

  Boken gir en god forståelse av palliasjonens utvikling i Norge og gir mange viktige innspill til videre diskusjon rundt omsorg og behandling av alvorlig syke og døende. Den er interessant lesing og et godt oppslagsverk for dem som arbeider med mennesker i livets sluttfase, enten pasientnært eller med beslutningsprosesser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media