Oversiktlig om schizofreni

Tor Ketil Larsen Om forfatteren
Artikkel

Lieberman, Jeffrey A.

Murray, Robin M.

Comprehensive care of schizophrenia

A textbook of clinical management. 2. utg. 445 s, ill. Oxford University Press 2012. Pris £ 47, 50

ISBN 978-0-19-538801-5

Dersom du er på jakt etter internasjonalt oppdaterte fagbøker om schizofreni og psykose, er dilemmaet at du enten må skaffe deg metaverk av typen Kaplan and Sadock’s comprehensive textbook til en pris av ca. 2000 norske kroner eller ta til takke med mer eller mindre kvalitetssikrede nettløsninger. Denne boken er i et mindre format og til en mer overkommelig pris. Den er redigert av to internasjonale kapasiteter som i en mannsalder har stått for, og fulgt med på, mye god klinisk forskning. Mine forventninger var derfor i utgangspunktet gode.

De 19 kapitlene har ulike forfattere. Alle store emner, som forløp, behandling og rusproblemer, er diskutert i egne kapitler. Det er også funnet plass for å diskutere tidlig oppdagelse av psykose, schizofreni hos barn og unge og voldelig atferd ved psykose.

Språket er jevnt over godt, selv om boken preges av å ha ulike forfattere. Jeg vil fremheve kapitlet om kognitiv behandling som særlig velskrevet og interessant. Philippa Garety, som er professor ved Kings College i London, og emnet hun presenterer, er en ny giv innen psykosebehandlingen. Også kapitlet om patobiologi er interessant lesning i en tid hvor vi fortsatt diskuterer om det finnes hjerneorganiske forandringer ved schizofreni – det er ingen tvil om at man ofte har et organisk substrat til de mest alvorlige psykosene. Begreper som hypofrontalitet og ineffektiv funksjon i prefrontal cortex bekreftes av nyere hjerneundersøkelser.

Kapitlet om behandlingsresistente psykoser, som utgjør 10 – 15 % av de nysyke, er tankevekkende. I Norge har vi ca. 15 nye tilfeller per 100 000 per år, og 1 – 2 av disse vil ofte kreve lang behandling med ressurskrevende rammer. Har vi gitt etter for politisk press og gått med på å definere vekk de sykeste av de syke? Hvor er langtidsplassene med sterke nok rammer til å yte god behandling i disse tider med desentralisert behandling og DPS-er som ofte mangler fagfolk?

Jeg vil anbefale boken i en travel klinisk hverdag. Den er ikke for omfattende og allikevel såpass oppdatert at du kan bruke den som oppslagsverk etter hvert som kliniske problemstillinger oppstår.

Anbefalte artikler