Oppdatert og meget nyttig om ryggsmerter

Monica Drottning-Rønne Om forfatteren
Artikkel

Souter, Andrew

Cregg, Roman

Chong, Sam

Back pain

159 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 20

ISBN 978-0-19-960977-2

I løpet av 152 lettleste sider settes ryggsmerter i et sosiobiologisk perspektiv. Forfatterne gir en oversiktlig og praktisk fremstilling over utredning og behandling av ryggsmerter, som er helt i tråd med den mest oppdaterte norske forståelse i 2013.

Boken er gitt ut i serien OPML – Oxford pain management library. Den er redigert i 15 kapitler skrevet av utvalgte praktiserende klinikere. Det er referanselister etter hvert kapittel.

Det er tre hoveddeler. I den første delen tar forfatterne for seg hvordan forståelsen av ryggsmerter som plage eller sykdom påvirker behandling og retur til arbeid. Historisk går de 80 år tilbake i tid til «the railway spine syndrome», hvor rygg- og nakkesmerter ble definert som sykdom hos store deler av befolkningen. Denne delen ender med dagens forståelse, hvor man har et kognitivt perspektiv på smerte. Behandleren skal forklare pasientens ryggsmerte, hva utredningen viser, og hva behandlingen vil gjøre. Det legges vekt på å formidle at ryggsmerten i seg selv ikke er farlig, siden denne oppfatningen har forsinket arbeidsrettet rehabilitering av pasienter med kroniske ryggsmerter.

Den neste delen omhandler utredning, anatomi og patofysiologi, MR-undersøkelser med bildeeksempler og nevrofysiologiske tester, i tillegg til tolkingen og nytten av disse. Det legges opp til en bredt anlagt utredning fra første stund. Et oversiktlig detaljert flaggsystem for risikofaktorer og forhold som hindrer bedring virker lett å bruke. I tillegg til de kjente røde flaggene, er det gule, sorte, blå og oransje flagg.

Røde flagg betyr fysiske faresignaler, f.eks. lammelse som tyder på alvorlig nerverotaffeksjon som krever rask operasjonsvurdering.

Gule flagg står for sju psykososiale faktorer forbundet med kronifisering og lang sykmelding.

Sorte flagg er konkrete forhold på arbeidsplassen som hindrer pasienten i å komme tilbake.

Blå flagg betyr forhold på arbeidsplassen som pasienten mener hindrer friskmelding, delt i sju kategorier.

Oransje flagg står for depresjon og annen psykisk lidelse.

Den tredje og siste delen består av behandlingskapitler som tar for seg fysioterapi, kiropraktikk, akupunktur, transkutan nervestimulering, psykologiske faktorer, medikamentell smertebehandling, kirurgi og et eget kapittel om håndtering av pasienter med mislykkede ryggoperasjoner. Kiropraktorbehandling er spesielt effektiv ved kroniske korsryggsmerter. Med glede merket jeg meg som nevrolog at den kiropraktorbehandlingen som har vist seg effektiv på cervikogen hodepine, er i øvre thoracalcolumna uten at nakken manipuleres.

Dette er en nyttig bok for alle som behandler ryggpasienter, fra turnuslege til nevrolog, ortoped og nevrokirurg. Forfatterne tar for seg en stor pasientgruppe som ofte mottar multidisiplinær behandling, noe som derfor setter ens eget fagområde i et viktig, helhetlig perspektiv. Jeg anbefaler boken og mener at den bør inngå i standardbiblioteket på legekontoret.

Anbefalte artikler