Intermitterende hormonbehandling ved prostatakreft?

Ingrid Wang Om forfatteren
Artikkel

Hos pasienter med ny økning i PSA-nivå etter strålebehandling av prostatakreft gir intermitterende hormonbehandling samme overlevelse som kontinuerlig behandling, men med mindre bivirkninger. Dette viser en større kanadisk studie.

Androgen suppresjonsbehandling brukes mye mot prostatakreft. Behandlingen gir imidlertid bivirkninger, bl.a. hetetokter, impotens og tretthet.

Studien omfattet 1 386 pasienter med ny økning av PSA-nivå over 3 ng/ml etter gjennomgått strålebehandling ved prostatakreft (1). Pasientene ble randomisert til kontinuerlig eller intermitterende hormonbehandling med en LHRH-agonist, med tillegg av et antiandrogen i minst fire uker. Noen ble orkiektomert. Intermitterende behandling ble gitt i åtte måneder før et opphold, dette varte til PSA-nivået steg til 10 ng/ml eller ved kliniske tegn på sykdomsprogrediering. I denne gruppen opplevde 35 % full restitusjon av testosteronnivået innen to år etter første behandlingsperiode.

Overlevelsen var lik i de to gruppene – median overlevelse 9,1 år ved kontinuerlig og 8,8 år ved intermitterende behandling. I gruppen med intermitterende behandling var det bedre skår på generelle livskvalitetsvariabler og erektil funksjon. I tillegg hadde de signifikant bedre skår for hetetokter, libido og vannlatingsplager.

– I Norge blir intermitterende hormonbehandling gitt til enkelte pasienter ut fra en individuell vurdering, sier professor Lars Magne Eri ved Urologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. – Dette gjelder ofte pasienter som får svært plagsomme hetetokter og yngre pasienter der bevart erektil funksjon er et større tema. Studien støtter en slik praksis, sier Eri.

– Man har ikke diskutert å innføre intermitterende behandling som et alternativ til kontinuerlig behandling på generell basis. Deltakerne i denne studien var pasienter med relativt lite kreftvolum. Metoden reduserer medikamentutgiftene, men krever mer oppfølging hos spesialist. Forskjellene i livskvalitet er heller ikke så uttalte som man kunne ha forventet, sier Eri.

Anbefalte artikler