Kommentar

Pregabalin og gabapentin bør være i reseptgruppe C

Per Bergsholm
Avdeling for akuttpsykiatri, OUS, Ullevål
Interessekonflikt:  Ja

Westin et al ønsker pregabalin flyttet til reseptgruppe B (1). Forløperen gabapentin kom i bruk på 1990-tallet. På et seminar med Robert M Post spurte da en sint ung kollega hvorfor mange brukte gabapentin ved bipolar lidelse når det ikke hadde dokumentert effekt her. Post svarte lakonisk: "Perhaps they know something that vi don’t know". I 2001 sa Frederick K Goodwin om gabapentin at "it is a very useful anxiolytic and a very useful hypnotic … promising for managing alcohol and benzodiazepine withdrawal … seems to have very few side effects" (2). I 2002 framhevet Perugi et al gabapentin som meget nyttig for angst og depresjon med høy tolerabilitet og sikkerhet ved resistente bipolare lidelser (3). Jeg har etter dette brukt gabapentin og pregabalin på en rekke pasienter med god effekt på resistent angst og søvn/rytme-forstyrrelse. I motsetning til benzodiazepiner gir pregabalin minimale kognitive bivirkninger (4) og øker restorativ søvn (5). For Westin et al "fremstår bivirkningene, og spesielt rus- og avhengighetspotensialet, som store kostnader." Men i en skadeanalyse av 20 substanser var ikke gabapentin og pregablin en gang tatt med (6). At pregabalin er etterspurt i "rusmiljøet" dokumenterer den angstdempende effekten (7), og pregabalin er det ufarligste man kan bruke her. Forsøksdyr henfalne til benzodiazepiner, barbiturater, morfin eller amfetamin, diskriminerer mellom pregabalin og disse stoffene (8). Westin et al er kritiske til bruk av slike data. Men henfallenhet til heroin og benzodiazepiner (1) kunne raskt vært avslørt med slike forsøk. Ved generalisert angstlidelse mener Westin et al at pregabalin er "i beste fall omdiskutert", og refererer bl.a. til en publikasjon som mener det er "better to use benzodiazepine". Men internasjonale retningslinjer plasserer pregabalin på høyeste nivå for dokumentasjon av effekt og "risk-benefit ratio" ved generalisert angstlidelse (9). Amerikanske og europeiske legemiddelmyndigheter har ikke gjort som Westin et al ønsker. Kanskje de vet noe Westin et al ikke vet.

1. Westin AA, Bramness JG, Chalabianloo F et al. Pregabalin bør flyttes til reseptgruppe B. Tidsskr Nor Legeforen 2013;133:615-6.
2. Frederick K. Goodwin. Currents in Affective Illness, January 2001;XX:5-11.
3. Perugi G, Toni C, Frare F et al. Effectiveness of adjunctive gabapentin in resistant bipolar disorder: is it due to anxious-alcohol abuse comorbidity? J Clin Psychopharmacol 2002;22:584-91.
4. Hindmarch I, Trick L, Ridout F. A double-blind, placebo- and positive-internal-controlled (alprazolam) investigation of the cognitive and psychomotor profile of pregabalin in healthy volonteers. Psychopharmacology 2005;183:133-43.
5. Holsboer-Trachsler E, Prieto R. Effects of pregabalin on sleep in generalized anxiety disorder. Internat J Neuropsychopharmacol 2012;Oct:1-12.
6. Nutt DJ, King LA, Phillips LD on behalf of the Independent Scientific Committee on Drugs. Lancet 2010;376:1558-65.
7. Khantzian EJ, Albanese MJ. Understanding addiction as selv medication. Finding hope behind the pain. Rowman & Littlefield Publ, Lanham 2008.
8. Data on file (17) - Pfizer Inc.
9. Bandelow B et al. Guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders, obsessive-compulsive disorder and posttraumatic stress disorder in primary care. Int J Psychiat Clin 2012;16:77-84.

Published: 26.03.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media