Riksrevisjonens ramsalte kritikk

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

– Vi avdekket at det ble ikke ble iverksatt nødvendige tiltak tidlig nok ved omstillingen av Oslo universitetssykehus. Ingen av eiernivåene utøvde god eierstyring, sa ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen Therese Johnsen til en engasjert forsamling på Legeforeningens lederseminar i midten av januar.

Therese Johnsen (t.v.), Hege Gjessing og underdirektør Beate Seim Midtlien, Riksrevisjonen. Foto Knut E. Braaten

I Riksrevisjonens rapport fra november i fjor går det tydelig frem hvordan Helse Sør-Øst (HSØ) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) langt på vei overså kritikken fra ansatte og pasienter, og heller var mer opptatt av å gjennomføre den prestisjetunge omstillingen. Det fortelles om at det gjentatte ganger har blitt rapportert om «kritisk risiko» uten at dette har blitt tatt tak i.

– Rapporten bekrefter det Legeforeningen og våre tillitsvalgte hadde advart om lenge, sa president Hege Gjessing.

Rammet pasienter og ansatte

HOD og HSØ har måttet tåle mye kritikk som følge av rapporten. For Legeforeningen er det spesielt ille at de ignorerte risiko og ikke tok høyde for tilstrekkelig planlegging. Alt tyder på at dette har gått utover pasienter og arbeidssituasjonen for de ansatte.

– Rammevilkårene har nemlig aldri vært til stede for å gjennomføre vedtaket i HSØ om å samle lands- og regionsfunksjoner og slå sammen Oslosykehusene, forklarte Gjessing.

«Utfordringer som dårlig bygningsmasse, spredte lokaler, de økonomiske rammene for helseforetaket og fragmenterte og ulike IKT-løsninger i sykehusene som skulle slås sammen, har særlig påvirket OUS sin evne og mulighet til å gjennomføre omstillingsoppdraget. Utfordringene var kjent for HSØ allerede før oppdraget ble gitt. Konsekvensene for gjennomføringsevnen til OUS og pasientbehandlingen ble ikke tilstrekkelig utredet eller tatt hensyn til av HSØ i planleggingen. HSØ har gjennom dette bidratt til å skape urealistiske forventninger til gjennomføringen av omstillingen i OUS», konkluderer Riksrevisjonen.

Betydelig etterslep

Legeforeningen har pekt på at samlokalisering og samordning av virksomheten til de fire tidligere sykehusene i Oslo forutsetter IKT-løsninger, stedlig ledelse, investeringer i medisinsk-teknisk-utstyr, nybygg og vedlikehold som for en stor del er uavklart og til dels ligger langt frem i tid. Etterslepet er betydelig. Videre drift på flere lokalisasjoner gir en lite effektiv driftsmodell og påvirker økonomien negativt.

– I rapporten stiller vi også spørsmålet om HOD i tilstrekkelig grad har holdt Stortinget orientert om de betydelige utfordringene som omstillingen ved OUS innebar, sa Riksrevisjonens ekspedisjonssjef.

Ventelisterot

Riksrevisjonen har også funnet svakheter i registrering av ventetider ved flere helseforetak. For et stort antall av pasientene har sykehusene registrert ventetiden som avsluttet før behandling var påbegynt. Helsemyndighetene har innrømmet avvikene og lovet en opprydding.

Anbefalte artikler