Avtalespesialistene er ikke ulønnsomme

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Avtalespesialistene utgjør en god og effektiv del av helsetjenesten som bør utvikles. De bør brukes i langt større grad enn det som er tilfellet i dag.

  Helsetjenesten preges av streng økonomisk styring, og mange kjenner på effektene av en strikk som er strukket for langt. Noe av årsaken kan handle om de overordnede økonomiske beregningene. For eksempel er Magnussen-utvalgets rapport fra 2008 om omfordeling av penger omdiskutert. Det er interessant at Jon Magnussen selv har sagt at det ville være riktig å gjøre dette arbeidet om igjen. For en stund tilbake mente han at DRG-systemet bør avvikles. Systemet blir ikke brukt på rett måte, fordi det skal brukes mye mer overordnet enn det som er tilfellet nå. Men det må brukes riktig og utvikles, ikke avvikles. Magnussen har en sentral rolle i den helsepolitiske debatten. Med det følger et ansvar for godt forarbeid før påstander fremmes.

  Magnussen har blogget om avtalespesialistene. I bloggposten har han kommet med påstander bygget på feil bruk av tall. Han har tatt med ca. 24 000 sykehusansatte sykepleiere i beregningen sin. Uenighet kan i teorien være bra fordi diskusjoner kan føre til at man finner gode løsninger, men det må baseres på fakta, og det er behov for konstruktive forslag, ikke unødvendige påstander.

  Magnussens nyeste utspill er en påstand om at avtalespesialistene er ulønnsomme. Dette har skapt en debatt på feil premisser. Norske avtalespesialister er effektive. Det er godt dokumentert at avtalespesialistenes 561 årsverk i somatisk medisin står for nærmere en tredel av den samlede polikliniske kapasiteten i landet. Disse tallene har vært stabile gjennom mange år og kan hentes fra NPR-data og data fra innsendte regningskort til Helfo.

  Nå er vi i samhandlingsrefomens tid og reformens grunnleggende idé er at oppgaver skal overføres fra sykehus til kommuner. I dette ligger en gyllen mulighet til å utnytte den kapasiteten avtalespesialistene er for helsetjenesten på en bedre måte. Dette er spesialister som leverer tjenester av god kvalitet. Økt bruk av avtalespesialistene vil være en suksessfaktor for reformen.

  Legeforeningen har sagt fra om dette i alt arbeidet vi har gjort med reformen, og vi etterlyser stadig bedre involvering og planlegging. I Helse Midt-Norge ser de mulighetene som ligger i god utnyttelse av avtalespesialistene og planlegger derfor at disse i større grad skal være med og bidra til gode resulater for en samlet helsetjeneste der alle gode krefter tas i bruk. Avtalespesialistene har avtaler med helseforetakene og dermed sikres fornuftig oppgavefordeling. Alt ligger også til rette for at leger i spesialisering kan ha halvårsrotasjoner hos avtalespesialistene, noe som vil gjøre at leger kan spare tid på spesialiseringen og dermed bidra til raskere tilgang på overleger.

  Avtalespesialistene er en viktig del av den offentlige spesialisthelsetjenesten og de regionale helseforetakenes sørge-for-ansvar. De utgjør en del av helsetjenesten som er god og effektiv og som bør utvikles videre i takt med tiden vi lever i.

  Finansieringssystemet som brukes i Norge er grunnleggende for hele den samlede helsetjenesten. Endringer i systemer får store konsekvenser for befolkningens tilbud på tilgang til helsetjenester. Det er derfor avgjørende at vurderinger og synspunkter om dette baseres på et godt opplyst grunnlag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media