Antibiotikaregimer ved tuberkuløs meningitt

Ingrid Skinlo Rokstad Om forfatteren
Artikkel

En ny studie fra Indonesia tyder på at intensivert behandling kan redusere mortaliteten ved tuberkuløs meningitt.

Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix

Fase II-studien sammenliknet intensivert og standard behandling med henblikk på farmakokinetikk, sikkerhet og mortalitet (1). 60 pasienter over 14 år med tuberkuløs meningitt ble randomisert til å motta enten standarddose rifampicin (450 mg) oralt eller høydose rifampicin (600 mg) intravenøst kombinert med oral moxifloxacin 400 mg, moxifloxacin 800 mg eller etambutol 750 mg en gang daglig. I tillegg fikk pasientene standarddoser isoniazid, pyrazinamid og kortikosteroider. Etter to uker fortsatte alle med standardbehandling.

Maksimal konsentrasjon (Cmax) av rifampicin i plasma og i spinalvæske var om lag tre ganger høyere i gruppen som fikk høydose rifampicin. Hos rifampicinfølsomme turberkulosestammer er minste hemmende konsentrasjon (MIC) < 0,5 mg/l, mens Cmax i spinalvæsken hos høydosegruppen var gjennomsnittlig 0,60 mg/l (95 % KI 0,46 – 0,78 mg/l).

– Dette kan synes skuffende lavt, men det er tidligere vist økende intracellulære konsentrasjoner (i makrofager) i løpet av de første ni dager av behandling. Nødvendigheten av høy Cmax er derfor uavklart, sier Bent von der Lippe, spesialist i infeksjonssykdommer og seksjonsoverlege ved infeksjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

– Denne studien har en ufokusert design med flere parallelle intervensjoner fordelt på små pasientgrupper. Den statistiske analysen er derfor svekket, sier Lars Heggelund, spesialist i infeksjonssykdommer og overlege ved Oslo universitetssykehus. Pasienter som fikk høydose rifampicin hadde nær halvert mortalitet ved seks måneders oppfølging. Dette er et svært interessant funn som bør forsøkes bekreftet i større studier, avslutter Heggelund.

Anbefalte artikler