LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Pasienter har krav på personvern – også i medisinske tidsskrifter

Hvorfor har dere skrevet om meg uten å spørre?

Triage i akuttmottak

Bruk og organisering av triage – vurdering av hastegrad og prioritering av akutt syke eller skadede pasienter – varierer mye ved norske akuttsykehus. Mange anvender egenkomponerte triageskalaer, og de fleste har ikke noe mål for sitt triagearbeid. Bedre retningslinjer etterlyses.

Bruk av triage i norske akuttmottak

Voksen – og med Downs syndrom

Personer med Downs syndrom lever lenger enn tidligere og kan utvikle flere sykdommer som er assosiert med syndromet. Aldringsprosesser skjer raskere. Voksne personer med Downs syndrom bør møte hos sin fastlege minst én gang i året.

Helse og sykdom hos voksne med Downs syndrom

Mer om klinisk nevrofysiologi

Ved mikronevrografi registreres aksjonspotensialer fra perifere enkeltnervefibre. Metoden har bidratt til kunnskap om hvordan nervesystemet koder for smerte hos friske mennesker og hos pasienter med nevropatisk smerte. Nevrofysiologisk monitorering under kirurgisk behandling kan redusere risiko for skader på nerver og nervebaner. Barn med AD/HD og anfallspregede symptomer bør utredes for epilepsi, bl.a. med EEG-undersøkelse.

Mikronevrografi og forskning på perifer nevropatisk smerte

Nevrofysiologisk monitorering under kirurgi

EEG-utredning ved AD/HD

Rus hos eldre

Bruken av rusmidler øker, også hos eldre. Dette gjelder både alkohol og vanedannende legemidler. Eldre er særlig sårbare for negative virkninger av rusmidler. Mye tyder på at morgendagens eldre vil ha andre alkoholvaner og holdninger til rusmidler enn tidligere generasjoners eldre.

Rusproblemer hos eldre

Anbefalte artikler