Veldig kort om transplantasjon

Morten Reier-Nilsen Om forfatteren
Artikkel

Clatworthy, Menna

Watson, Christopher

Allison , Michael

Transplantation at a glance

104 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 25

ISBN 978-0-470-65842-0

Boken kommer ut i serien At a glance. Intensjonen er å bryte komplekse problemstillinger ned til korte illustrerte tekster. Denne gangen er temaet organtransplantasjon. Målgruppen er primært studenter, men også leger som møter transplanterte pasienter i sitt arbeid.

Språket er presist og kortfattet. Kapitlene er godt definert med underpunkter. Det er generelt lett å orientere seg i teksten. Hvert tema er stort sett begrenset til én side med tilhørende illustrasjon på motsatt side. Sidestørrelsen er tilstrekkelig stor til at lesbarheten i figurer er bevart. Boken har ikke fast omslag og er ikke helt ulikt tidsskriftet i størrelse. Den egner seg således ikke til å putte i frakkelommen.

Forfatterne gir først en basal innføring i organpreservering og donasjon samt immunologi og medikamentelle strategier, inkludert komplikasjoner av immundempende behandling. Deretter følger organspesifikke kapitler for nyre, pancreas, lever, hjerte og lunge.

Kapitlene om nyretransplantasjon dominerer og inkluderer nyresvikt, dialyse, kirurgiske teknikker med komplikasjoner og forsinket graftfunksjon, akutte rejeksjoner og kronisk allograft nefropati.

I tillegg omtales kort intestinal transplantasjon, vevstransplantasjon og betraktninger rundt xenotransplantasjon.

Forfatterne har klart å skape et rammeverktøy for klinikere som ikke arbeider med transplantasjon til daglig. Teksten er et greit utgangspunkt for videre fordypning. Sett fra indremedisinsk side utgjør spesielt den kirurgiske vinklingen et nyttig supplement.

Ønsker man en kort, illustrert innfallsvinkel til organtransplantasjon uten de helt store litterære utfordringene, kan denne boken være verdt et forsøk.

Anbefalte artikler