Norsk lærebok i kreftsykdommer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kåresen, Rolf

  Wist, Erik

  Kreftsykdommer

  4. utg. 495 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 645

  ISBN 978-82-05-42550-7

  Dette er fjerde utgave av en fagbok utgitt første gang i 2001. Redaktørene har valgt å utvide boken i forhold til tidligere utgaver, og den er nå blitt betydelig tykkere enn første utgave. Likevel er den høyst overkommelig i størrelse med sine snaut 500 sider i format litt større enn A5. Boken er påkostet med godt papir, farger, innbinding og stive permer. Den fremstår som delikat, og både tekst og figurer er lett lesbare. Første utgave hadde allmennlegene som målgruppe, mens denne utgaven kaller seg «en basisbok for helsepersonell». Det er den neppe. Tvert imot har omfanget økt vesentlig siden dette ble lansert som en bok for allmennlegene. Denne fjerde utgaven fremstår mer som en lærebok for medisinstudenter.

  Det er fortjenstfullt å vedlikeholde en norsk lærebok om kreft. Boken er skrevet på norsk av norske fagfolk tilpasset norske forhold. Onkologi er blant de medisinske fagområdene der det publiseres flest vitenskapelige artikler og produseres mest læreverk. Majoriteten av disse er engelskspråklige og ofte basert på engelske eller amerikanske tradisjoner. Det føles både riktig og viktig å ha også norske og skandinaviske bøker innenfor feltet.

  Hele 51 ulike forfattere har bidratt, de fleste rekruttert fra Oslo universitetssykehus. Et mindretall arbeider ved regionsykehusene i Bergen, Trondheim og Tromsø og Kreftregisteret. Noen er pensjonister, og seks forfattere har Kreftforeningen som arbeidsgiver.

  Boken er inndelt i fire hoveddeler: Del 1 er på 152 sider og omhandler kreft generelt. Her er 16 kapitler med oversikter over statistikk, tumorbiologi, genetikk, ernæring, legemiddelutprøving osv. Del 2 består av 244 sider og omtaler ulike kreftformer. Denne delen er inndelt i 17 kapitler i henhold til krefttype. Del 3 inneholder 12 sider om undersøkelsesmetodikk i allmennpraksis. Del 4 har 42 sider om pasientrettigheter, psykososiale forhold og alternativ medisin.

  Bakerst er et stikkordregister som dessverre er altfor knapt. De fleste fagtermene gjenfinnes ikke i registeret, og det gir ikke vesentlig mer informasjon enn man finner i innholdsfortegnelsen. Dette vil være en irritasjonskilde hvis boken brukes som oppslagsverk i praksis.

  De enkelte kapitlene er i all hovedsak godt skrevet, til dels svært godt. Alle viktige temaer er belyst. Illustrasjonene er gode og informative. Tallrike tekstbokser er spredt utover i de enkelte kapitlene. Disse gir mye informasjon på liten plass og bedrer oversikten. Etter hvert kapittel er det en litteraturliste for videre fordypning. Det er imidlertid ikke noe sammendrag etter hvert kapittel, noe som ville hjulpet leseren til å få en rask oversikt over emnet.

  Samordningen av stoffet har sine svakheter. Inndelingen i mange, korte kapitler bedrer muligens oversikten, men gir på den annen side problemer med kontinuiteten og helheten. Særlig når så mange ulike forfattere er involvert. I omtalen av de enkelte kreftformene i del 2 kunne man gjerne henvist tilbake til forklaringer og beskrivelser i den generelle del 1 for å øke leserens forståelse av sammenhenger. Plasseringen av enkeltkapitler er av og til overraskende. For eksempel er kapitlene Onkologiske akuttilstander og Kreft med ukjent utgangspunkt plassert i den generelle del 1 i stedet for i del 2 sammen med andre krefttilstander. Særlig beskrivelsen av akutte tilstander burde hatt en tydeligere plassering . Innholdet er stedvis noe skjevt balansert med ujevn detaljeringsgrad. Det er ikke alltid det viktigste eller vanligste som får størst omtale. De mer detaljerte kapitlene kunne vært strammet litt inn, mens de mest kortfattede kunne vært noe mer utfyllende.

  Rehabilitering av kreftpasienter er et viktig og voksende fagområde som i denne teksten dekkes av ansatte i Kreftforeningen. Bare én av forfatterne oppgir helsefaglig bakgrunn (sykepleier). Her burde den faglige forankringen vært bredere.

  Konklusjonen må bli at denne boken egner seg godt som lærebok for medisinstudenter, og ikke fullt så godt som praktisk oppslagsbok i klinisk praksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media