Oversiktlig håndbok om akuttmedisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nolan, Jerry

  Soar, Jasmeet

  Anaesthesia for emergency care

  399 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-958897-8

  Denne hendige håndboken er utgitt i serien «Oxford specialist handbooks» og tar for seg anestesi ved akutte tilstander. De 16 kapitlene er skrevet av de to redaktørene sammen med 46 anestesikolleger fra Bristol School of Anaesthesia. Den bygger således på britisk tradisjon i akuttmedisin og henvender seg til legestudenter og leger under spesialisering i anestesiologi. Også ferdige spesialister vil kunne ha nytte av den som en ren oppslagsbok, men med det forbehold at vi i Norge i stor grad bruker amerikanske retningslinjer. Det gis kortfattete, konsise råd og veiledning for medisinsk håndtering og anestesi i akutte situasjoner på sykehus og og prehospitalt.

  Forfatterne har strukturert innholdet i to deler hvor første del på om lag 50 sider, dekker generelle og grunnleggende emner. Utover anamnese og preoperativ vurdering omtaler de videre vaskulær tilgang, væsketerapi og smertebehandling. Bruk av ultralyd angis som rutine ved punksjon av v. jugularis interna og v. femoralis. Prehospitalt kan vel ultralydveiledet punksjon være vanskelig å gjennomføre.

  Andre del – over 300 sider – dekker hele akuttmedisinen. Det er et ambisiøst prosjekt som lykkes gjennom grundig gjennomarbeidede kapitler. Det kortfattede innholdet er oversiktlig presentert. De punktvise rådene om behandlingsforslag og medisinske tiltak formidles klart og presist i en didaktisk form og er basert på anbefalinger fra retningslinjer nedfelt i britiske medisinske fagmiljøer.

  I omtalen av smertebehandling til barn er det tatt med doseringsforslag for både intravenøs og peroral administrering av paracetamol. Opioid dosering til barn er angitt etter protokoll for British Royal Hospital for Children (BRHC). Problematikken omkring akutt luftvei hos barn, fra symptom til diagnose og behandling, er omtalt i et godt og oversiktlig kapittel. De anbefaler ved slike tilstander gassinnledning med sevofluran, som er en gullstandard. Men de nevner – riktignok i parentes – også halotan til gassinnledning. Halotan ble faset ut i 1980- og -90-årene av henholdsvis isofluran og sevofluran, og er avregistrert i Norge og ikke i bruk hos oss.

  Et siste omfattende kapittel omhandler anestesiologiske akuttsituasjoner som livstruende vanskelig luftvei, mislykket intubasjon ved uventet vanskelig intubasjon, aspirasjon til lunger, anafylaksi og malign hypertermi. Det understrekes igjen hvor nødvendig det er å kunne det medisinske håndverket også i akutte situasjoner og ha kunnskap om tilgjengelig utstyr, hvor det finnes og hvordan det brukes. Disse anbefalingene bygger på britiske «Difficult Airway Guidelines» og flytdiagram.

  Hvert kapittel avsluttes med referanser og forslag til videre lesning. Det er også plass til egne notater etter hvert kapittel og helt bakerst. Denne lille håndboken med sitt praktiske lommeformat er på tross av sin størrelse overraskende innholdsrik og rommer viktige anbefalinger og råd om behandling i akuttmedisin. Den vil være nyttig for anestestesileger på vakt i akuttmottaket og på operasjonsstuen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media