Maternell overvekt og neonatal dødelighet

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammenhengen mellom overvekt hos kvinner og økt dødelighet hos deres nyfødte barn er veletablert i industrialiserte land. Nye tall tyder på en tilsvarende sammenheng i Afrika sør for Sahara.

  I høyinntektsland har barn av overvektige mødre oftere problemer i nyfødtperioden, og den perinatale mortaliteten er økt med 50 – 100 % (1). I en ny studie med 81 126 kvinner fra 27 land i Afrika sør for Sahara fant man at maternell overvekt var assosiert med høyere neonatal dødelighet, med en oddsratio på 1,46 (95 % KI 1,11 – 1,91), med tydeligst forskjell de første to døgn etter fødselen (OR 1,62; 95 % KI 1,11 – 2,37) (2).

  Tallene er hentet fra spørreundersøkelser blant kvinner over 20 år om utfallet av deres forrige fødsel samt ved måling av vekt og høyde. Kroppsmasseindeks (BMI) på undersøkelsestidspunktet ble brukt som surrogatmål på kroppsmasseindeksen før svangerskapet. De som nettopp hadde født eller var gravide ble ekskludert, hvilket kan ha påvirket resultatet, siden kvinner som mister sine nyfødte, oftere blir raskt gravide på nytt (1).

  Studien har mange metodologiske svakheter, men fordi den er såpass stor og fordi det er mangel på bedre kunnskap fra lav- og mellominntektsland er resultatene interessante (1). Overvekt er et økende problem, og estimater tilsier at innen 2030 vil nærmere 30 % av voksne i Afrika sør for Sahara være overvektige (2). I land der den neonatale mortaliteten allerede er høy, vil denne vektøkningen hos voksne kunne affisere et stort antall nyfødte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media