Godt om psykodynamisk terapi i utvikling

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ulberg, Randi

  Hersoug, Anne Grete

  Knutsen, Tormod

  Psykoterapi i utvikling

  413 s, tab, ill. Oslo: Akademika forlag, 2012. Pris NOK 398

  ISBN 978-82-321-0015-6

  Denne boken er utgitt i forbindelse med at Institutt for psykoterapi er 50 år i 2012. Det er ingen selvforherligende jubileumsbok, men en omfattende samling av sentrale temaer i psykodynamisk og psykoanalytisk terapi. Den bør interessere alle som arbeider innen psykisk helse, ikke minst leger i spesialisering.

  Ved instituttets opprettelse i 1962 ble to formål formulert: (i) fremme og organisere undervisning og forskning i psykodynamisk psykoterapi og psykoanalyse samt (ii) skape et faglig miljø og høyne faglig nivå hos leger og psykologer i psykoterapeutisk arbeid. Forfatterne godtgjør langt på vei at instituttet fungerer etter hensiktene. Tittelen Psykoterapi i utvikling er velvalgt fordi de 23 kapitlene nettopp viser at fagområdet er i kontinuerlig utvikling. Tiden har ikke har stått stille, verken for teori og terapi, som omtales i første del, som utgjør ca. tre firedeler, eller for instituttets funksjon og perspektiv som er omtalt i andre del.

  Forfatterne er så mange at det ikke lar seg gjøre å nevne alle, og majoriteten er medlemmer ved Institutt for psykoterapi. Flere har markert seg innen forskning og med akademiske posisjoner. Hytten og Råbu slår an tonen i åpningskapitlet med betraktninger om psykoterapiens formål, målsetting og virkning. Enkelte kapitler refererer fra nyere doktorgradsarbeider, f.eks. Ulberg som sammen med Høglend skriver om overføringsarbeid, og Hersoug som tar for seg betydningen av terapeutisk allianse. Blant høydepunktene er Zachrissons refleksjoner omkring terapeutens indre arbeid og Opdals tanker om grenseoverskridelser. Skårderud skriver diskuterende og informativt om mentalisering, og etterfølges av et mer omfattende innlegg av Fonagy og Bateman. De skriver på engelsk om mentaliseringsbasert terapi og viser hvordan den har sine røtter i psykoanalysen. Jeg vil også fremheve to kapitler av Johansen om utviklingsteori og nyere nevrovitenskap. Knutsen diskuterer forskjellene mellom psykodynamisk psykoterapi og psykoanalyse, og Eikeland omtaler psykoterapiens rammevilkår og plassering i dagens kulturelle kontekst. Alle kapitlene avsluttes med fyldige referanselister, som vitner om faglig standard og interesse for å følge med i fagets nyvinninger.

  Er det så noe å utsette på dette verket? Ikke mye, men et par av kapitlene i andre del, som omhandler forskning omkring utdanningskandidatenes læringsutbytte og terapeutisk profil, kunne vært mer sammenfattet og gitt en klarere fremstilling. En og annen trykkfeil finnes også. Verd å nevne er en passasje der det benyttes «eksploderende teknikker» for å utforske vanskelige følelser og relasjonskonflikter – eksplorerende teknikker er trolig tilstrekkelig utforskende.

  Da gjenstår å gratulere med en god og nyttig jubileumsbok.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Anmelderen er medlem av Norsk psykoanalytisk forening og Institutt for psykoterapi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media