Kartlegging av tobakksbruk

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I mange lavinntekts- og mellominntektsland er det en høy andel som bruker tobakk, særlig blant menn. I den yngre generasjonen starter også kvinner i ung alder.

  I rike land kan 18 % av dødsfallene tilskrives tobakksbruk, mens tilsvarende tall i de fattigste landene er 4 %. Med endrede tobakksvaner antas disse tallene å forandre seg (1). Resultater fra den første global adult tobacco survey (GATS) omfatter de 14 lavinntekts- og mellominntektslandene som har flest voksne røykere: Bangladesh, Brasil, Egypt, Filippinene, India, Kina, Mexico, Polen, Russland, Thailand, Tyrkia, Ukraina, Uruguay og Vietnam (1, 2). Samlet sett brukte 48,6 % av mennene og 11,3 % av kvinnene i disse landene tobakk, hovedsakelig i form av sigaretter. Blant eldre tobakksbrukere (55 – 64 år) hadde kvinnene startet i høyere alder enn mennene, mens det ikke var en slik forskjell hos yngre (25 – 34 år). Det var få (< 20 %) som hadde sluttet å bruke tobakk i Kina, India, Egypt, Russland og Bangladesh (1).

  Sosioøkonomiske variabler assosiert med tobakksbruk ble analysert i 13 av de 14 GATS-landene (Brasil holdt utenfor pga. usammenliknbare data) (2). Ved spørreundersøkelse blant totalt 209 027 personer fant man at det generelt er høyere grad av tobakksbruk blant folk i urbane strøk med lavere utdanning og mindre kjennskap til helseskadelige effekter av tobakk, men disse forskjellene er ikke store og gjenfinnes ikke i alle landene. Flere menn enn kvinner brukte tobakk i alle landene, med størst forskjell mellom kjønnene i Egypt og minst i Polen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media