Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Falchs seniorpris til Engesæter

  Falchs seniorpris til Engesæter

  Lars Birger Engesæter (f. 1948), professor ved Institutt for kirurgiske fag ved Universitetet i Bergen, har mottatt Søren Falch og Sigurd Falchs seniorpris 2012.

  Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs pris for fremragende lederskap innen medisinsk vitenskap består av 250 000 kroner, et diplom, blomster og selvsagt mye ære. Fondet som deler ut prisen, legger særlig vekt på arbeider som er av stor vitenskapelig eller sosial betydning.

  Institutt for kirurgiske fag begrunner valget av Engesæter som kandidat til årets pris blant annet med disse ordene: «Hans evner som miljøskaper er uovertrufne. Som en av de tre professorene i Norge i barneortopedi, er han alltid en sentral person under de årlige kirurgmøtene. Som den eneste som har vært med siden starten i 1983 i «Hofteregisteret», og som har vært leder i tre perioder, er han også der den store miljøskaperen. Hans sans for struktur og møteledelse (møtene begynner på minuttet og slutter til avtalt tid) har vist seg å være meget effektivt i vår mest produktive og internasjonalt mest kjente forskergruppe innen kirurgiske fag. Hans modell med tungt skolerte statistikere som faste medarbeidere i «Registeret» har blitt eksempler for de øvrige europeiske og amerikanske ortopediske registrene som er opprettet de siste årene.»

  Engesæters forskning har vært sentrert rundt tre hovedtemaer: kirurgisk patofysiologi, barneortopedi og registerstudier innen protesekirurgi. Han har undervist i kirurgiske fag i nesten 40 år, først ved Universitetet i Oslo og fra 1985 ved Universitetet i Bergen. Han har dessuten en omfattende vitenskapelig produksjon bak seg, med rundt 100 artikler i internasjonale tidsskrifter. I tillegg har han en liste på nærmere 300 vitenskapelige foredrag.

  Engesæter tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1972, doktorgraden i 1979 og ble godkjent spesialist i generell kirurgi i 1984 og i ortopedisk kirurgi i 1986.

  Universitetslektorpris til Birgit Zimmermann

  Universitetslektorpris til Birgit Zimmermann

  Birgit Zimmermann (f. 1966) ved Universitetet i Bergen har fått universitetslektorprisen for sin innsats som underviser og rådgiver for medisinstudenter i allmennmedisin.

  Zimmermann har i mange år fått strålende tilbakemeldinger fra studentene, og var i år en klar vinner. Hun er dr.med. fra Tyskland, men har arbeidet i mange år som fastlege i Rosendal. Hun har spesiell interesse for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt (palliativ medisin).

  Prisen består av diplom samt en samling klassisk musikk.

  Her følger et utdrag fra nominasjonen av Birgit Zimmermann: «Det vi ønsker av en praksisveileder er noen som er inkluderende, gir god oppfølging, er sterk faglig og gir deg rikelige muligheter til trening, praksis og råd underveis. Birgit Zimmermann innehar alle disse kvaliteter vi ønsker av en praksisveileder.

  Under hele utplasseringen har jeg fått rikelig og kontinuerlig strukturert oppfølging. Birgit Zimmermann hadde også gjort mye forarbeid i å kontakte og sette pasienter opp til meg slik at jeg fikk en strukturert progresjon gjennom hele oppholdet. Jeg har blitt inkludert i alle aspekter av fastlegearbeidet, har fått muligheter til å utføre egne konsultasjoner, gjøre praktisk arbeid og fått gradvis ansvar, hele tiden med god oppfølging og råd.

  Kunnskapen jeg sitter igjen med, strekker seg utover det rent medisinsk teoretiske og praktiske, og jeg kan si at jeg sitter igjen med en bedre forståelse av hvem fastlegen er og hvordan de mellommenneskelige relasjoner er med å underbygge enhver behandling og konsultasjon.

  Jeg vil på dette grunnlaget anbefale Birgit Zimmermann til Universitetslektorprisen.»

  Prestisjefull internasjonal pris til norske idrettsskadeforskere

  Prestisjefull internasjonal pris til norske idrettsskadeforskere

  Den prestisjetunge Hughston Award 2012 er tildelt en norsk-svensk forskergruppe som samarbeider om forskning på idrettsskader. Ingen nordmenn har tidligere fått denne prisen.

  Forskergruppen bak studien har bestått av ortopeder fra Norge og Sverige. Studien ble ledet av overlege Jan Harald Røtterud (f. 1971) fra Akershus universitetssykehus sammen med to andre leger fra samme sykehus, henholdsvis Einar A. Sivertsen (f. 1968) og Asbjørn Årøen (f. 1967), professor Lars Engebretsen (f. 1949) fra Oslo universitetssykehus og overlege Magnus Forssblad fra Artrokliniken i Stockholm.

  Prisen tildeles for beste publikasjon i det høyt rangerte og velrenommerte tidsskriftet American Journal of Sports Medicine (AJSM), og den ble utdelt under AOSSM Annual Meeting 2012, som fant sted 12.-15. juli i Baltimore, USA.

  Forskergruppen fikk tildelt prisen for studien Effect of gender and sports on the risk of full-thickness articular cartilage lesions in anterior cruciate ligament-injured knees. A nationwide cohort study from Sweden and Norway of 15 783 patients, som ble publisert i American Journal of Sports Medicine i juli 2011.

  Studien viser at kjønn og idrett kan påvirke risikoen for alvorlig bruskskade hos pasienter med skade på fremre korsbånd. På sikt kan det gi økt forekomst av slitasjegikt.

  Datamaterialet til studien ble hentet fra de nasjonale korsbåndsregistrene i Norge og Sverige. Totalt 15 783 pasienter operert for fremre korsbåndsskade inngikk i studien, og den er således verdens største på området. Av pasientene hadde 1 012 (6  %) alvorlig bruskskade.

  Det viser seg også at menn har høyere risiko for alvorlig bruskskade enn kvinner, og håndballspillerne er mest utsatt. For kvinner er det ingen spesiell idrett som påvirker risikoen for bruskskade. Disse funnene vil ha betydning for det videre arbeidet med å forebygge disse alvorlige kneskadene. Risikoen for alvorlig bruskskade øker også med økende alder samt dersom man har gjennomgått en kneoperasjon tidligere.

  Skandinavisk stipend til ung norsk thoraxkirurg

  Skandinavisk stipend til ung norsk thoraxkirurg

  Johannes Lagethon Bjørnstad (f. 1973) ved Thoraxkirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus har mottatt stipendet «The Ingegerd and Viking Olov Björk Scholarship for Thoracic and Cardiovascular Research».

  Stipendet er på 250 000 svenske kroner og er tilgjengelig for skandinaviske søkere som har tatt en medisinsk doktorgrad eller har tilsvarende kvalifikasjoner. Den yngste forskeren med vitenskapelig produksjon av høy kvalitet er å vurdere som en ideell kandidat for denne prisen. Prisen har som formål å tilrettelegge for videreutdanning og forskning på anerkjente sentre for fremragende forskning, for å fremme utviklingen av thorax og karkirurgi.

  Bjørnstad tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1999, er under spesialisering i thoraxkirurgi og tok doktorgraden i 2011.

  Han mottar prisen for sitt arbeid med ekstracellulær matriks i eksperimentelle modeller relatert til aortastenose. Arbeidet som er et eksempel på translasjonsforskning, utgår fra Thoraxkirurgisk avdeling og Institutt for eksperimentell medisinsk forskning ved Oslo universitetssykehus, der Bjørnstad etter doktorgraden har fortsatt med forskning i gruppen til professor Theis Tønnessen (som selv mottok samme stipend i 2003), og hvor han nå er medveileder til flere doktorgradsstipendiater.

  Stipendtildelingen er et resultat av et nært og godt samarbeid mellom disse to avdelingene. Ved translasjonsforskning kan kliniske problemstillinger tas til laboratoriet og laboratoriefunn kan reproduseres klinisk og er en forskningsform som er i tråd med Oslo universitetssykehus’ forskningsstrategi.

  Viking Olov Björk (1918 – 2009), som stipendet er oppkalt etter, var en svensk lege og en internasjonalt anerkjent pioner innen thoraxkirurgi.

  Norsk hovedredaktør for nordisk bok om hodeskader

  Norsk hovedredaktør for nordisk bok om hodeskader

  To av de seks redaktørene for boken Management of severe traumatic brain injury – evidence, tricks, and pitfall, som ble utgitt på Springer Verlag i juni 2012, er norske leger, henholdsvis Terje Sundstrøm (f. 1977) og Knut Gustav Wester (f. 1940).

  Terje Sundstrøm tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 2005. Han er under spesialisering i nevrokirurgi ved Haukeland universitetssykehus og stipendiat ved Universitetet i Bergen. Sundstrøm har ledet bokprosjektet siden dette ble påbegynt i 2008.

  Knut Gustav Wester tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1965, ble godkjent spesialist i nevrokirurgi i 1986 og tok doktorgraden i 1974. Han er professor emeritus i nevrokirurgi ved Universitetet i Bergen og har også vært med i redaksjonskomiteen.

  Bokprosjektet utgår fra Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC), som er organisert under Scandinavian Neurosurgical Society, og består av nevrokirurger og anestesiologer i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island. Organisasjonen har som mål å forbedre og styrke håndteringen av pasienter med hode? og ryggmargsskader. SNC samarbeider med The Brain Trauma Foundation i USA.

  Boken som er på 417 sider, har 59 forfattere fra 36 avdelinger på 19 sykehus eller universiteter i fem land (Norge, Danmark, Sverige, Finland og USA). Disse representerer ulike sykehusspesialiteter (nevrokirurgi, anestesiologi, radiologi, mikrobiologi, infeksjon, ernæring, øre-nese-hals, endokrinologi, rehabilitering) og har bred klinisk og basalfaglig forskningskompetanse.

  Alvorlige hodeskader er en viktig årsak til varige men og død i vårt samfunn. Boken er en systematisk guide til håndtering av pasienter med slike skader, både barn og voksne, gjennom hele behandlingskjeden. Det gis bevisbaserte anbefalinger for diagnostikk og behandling, og dette suppleres med mer erfaringsbaserte tips og fallgruver.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media