Godt om nevropsykiatri

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fladby, Tormod

  Andersson, Stein

  Gjerstad, Leif

  Nevropsykiatri

  Metoder og kliniske perspektiver. 228 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 425

  ISBN 978-82-05-41214-9

  Nyere kunnskap om sammenhengen mellom kropp, sinn og hjerne aktualiserer fagområdet nevropsykiatri på en ny måte. Det er ikke lenger like aktuelt å snakke om skillet mellom såkalt funksjonelle og organiske lidelser. Kronisk stress og traumatiske livshendelser påvirker hjernen og kan gi grunnlag for både somatiske og psykiatriske lidelser. Vi vet også at hjernen har en langt større plastisitet enn tidligere antatt. Fagområdet nevropsykiatri er derfor svært sentralt for både forståelse og behandling av psykiske lidelser, og det er derfor gledelig at vi har fått en ny, norsk lærebok i emnet.

  Målgruppen er primært leger, psykologer og studenter innenfor disse områdene, men boken kan også være nyttig for andre helseprofesjoner innen psykisk helsevern og nevrologiske fag. Den egner seg også godt for lesere med interesse for kriminalomsorg, barn og oppvekst, etikk, filosofi og nevrovitenskap.

  Boken består av seks hoveddeler som er oversiktlig inndelt i kapitler. Kapitlene innledes med en oversiktsboks som oppsummerer hovedinnholdet i kapitlet, og de avsluttes likeledes. Kapitlene er kortfattede og gjennomgående godt skrevet i et lettfattelig språk – på tross av faglig kompleksitet. De seks hoveddelene heter Billeddiagnostikk, Hjernens nettverksfunksjoner og plastisitet, Klinisk nevropsykologi, Nevropsykiatriske tilstander, Nevropsykiatriske utviklingsforstyrrelser og Juridiske og etiske aspekter. Anbefalt litteratur og et selektert utvalg av referanser hjelper den interesserte leser til ytterligere fordypning.

  Temautvalget er gjennomtenkt, og forfatterne har lang erfaring i feltet med blant annet aktiv deltakelse i Norsk forum for Nevropsykiatri, som har eksistert i over ti år. Jeg vil spesielt fremheve kapitlet om impulsivitet, svikt i impulskontroll og risiko for voldsatferd ved psykose og psykopati som et viktig oppdatert bidrag om et aktuelt tema.

  Det har tradisjonelt sett vært lite kunnskap om etiologiske faktorer for psykiatriske tilstander. Nevrobiologisk kunnskap er i ferd med å endre dette bildet, og hjernens funksjon får en langt mer sentral plass i forståelsen av sykdomsutvikling og symptombilde. Dette vil forhåpentligvis også føre til mer spesifikke og målrettede behandlingsmetoder. Dessuten er det en optimisme ved hjernens plastisitet som vi ikke utnytter godt nok. Den amerikanske psykiateren Daniel Siegel har beskrevet dette på en god måte: «Where attention goes, neural firing goes. And where neurons fire, new connections can be made.»

  Jeg synes boken er en god innføring i faget og kan trygt anbefale den til målgruppen og andre som er interessert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media