Godt om kognitiv svikt

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Romsland, Grace Inga

  Kognitiv svikt

  Lærebok for fagfolk i møte med mennesker med ervervet hjerneskade.

  196 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 238

  ISBN 978-82-05-41567-6

  Grace Inga Romsland er fagsjef i sykepleie og forsker ved Sunnaas sykehus. Hun har erfaring fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Bakgrunn for boken er hennes doktorgradsarbeid i medisinsk antropologi. Målgruppen er studenter på master- og videreutdanningsnivå innenfor rehabilitering, slagbehandling, eldreomsorg, sykepleie og andre helsefag, men også leger og andre yrkesutøvere som møter pasienter med ervervet hjerneskade. Intensjonen er å gi kunnskap om hjerneskader og å bidra til at behandlere kan sette tilværelsen med kognitiv svikt i et større perspektiv. Boken skal også vise betydningen av tilrettelegging, omsorg og rehabilitering ved tilstander med kognitiv svikt. Den gir innsikt i strategier mange med kognitiv svikt benytter for å mestre sin hverdag.

  Innledningsvis beskriver forfatteren bakgrunn, søkelys og målgruppe. Første kapittel om kognitiv svikt og hjernens rolle er kortfattet, men danner et bakgrunnsteppe for de videre temaene. Forfatteren starter hvert kapittel med en kort gjennomgang av temaet i kapitlet. Ved å bruke pasienthistorier eksemplifiserer og forklarer hun de ulike teoriene. Pasienthistoriene er svært illustrerende, vever teori og praksis sammen på en god måte og er troverdige. Språket er lettfattelig og flyter bra.

  Vi får innblikk i hvordan det er å leve med en hjerneskade og hvilke faser en skadet person kan gå gjennom. Forfatteren illustrerer også ulike former for kognitiv svikt og hvordan disse kan oppleves både av pasient og helsepersonell. Man får godt innblikk i det sammenbruddet det er å bli skadet, og utfordringen med å finne ny forankring i tilværelsen. Viktige temaer som likeverd, stigmatisering, normer og forventninger beskrives bra. Teorier innen fagfelt som sosiologi, sosialantropologi og kulturhistorie, benyttes for å forklare pasientenes reaksjoner og møte med omverdenen. Ved hjelp av pasienthistoriene unngår fremstillingen å bli for teoretisk. Spesielt bra er beskrivelsen av forholdet til andre, der forfatteren tar for seg Goffmanns teori om selvpresentasjon og ulike beskyttende praksiser. Den skadedes forhold til det moderne samfunnet med krav til «multitasking», kulturens betydning og livsplanlegging drøftes godt. Til slutt stakes veien videre i livet, og forfatteren evner kritisk å vurdere rehabilitering av hjerneskadede og dilemmaer i tilknytning til dette.

  Som lege er mange av de teoriene og deres opphav som beskrives, ukjent, men interessant lesning. Mange av uttrykkene som benyttes, for eksempel ontologisk og salutogen, er fremmede, og på tross av at de blir forklart, hadde en kort ordliste vært til god nytte.

  Romsland har lykkes med å lage en bok som gir god innsikt i utfordringene ved å pådra seg og leve med ervervet hjerneskade. Hun evner å sette dette i et samfunnsmessig og kulturelt perspektiv. Boken åpner for refleksjon om hvordan vi som helsearbeidere, men også samfunn møter pasienter med funksjonssvikt. Jeg anbefaler boken spesielt til kolleger som arbeider med eller har interesse for ervervede hjerneskader.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media