Mye ugjort i kampen mot tobakk

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Det tobakksforebyggende arbeidet må styrkes gjennom økte avgifter, redusert tilgjengelighet og bedre tilrettelegging for avvenning. Legeforeningens nye policynotat om tobakk er nå tilgjengelig.

Legeforeningen er en pådriver i det tobakksforebyggende arbeidet. Det må innføres en kommunal bevillingsordning som styrker tilsynet med aldersgrensen på 18 år for kjøp av tobakksvarer. Det bør innføres forbud mot røyking i bil. Legemiddelforskriften som forbyr statlig finansiering av medisiner mot tobakksavhengighet, må fjernes. Avgiftene på røyk og snus må fortsatt økes vesentlig, og tobakksavgiften må øremerkes til tobakksavvenning og tobakksforebygging. Tollkvoten på tobakk må fjernes.

I Norge røyker 10 – 12 prosent av 15-åringene daglig eller ukentlig. Blant voksne røyker til sammen 31 prosent daglig eller av og til. Røyking øker risikoen for de store folkesykdommene som hjerteinfarkt og andre karsykdommer, kreft og lungesykdommen KOLS. I tillegg er røyking forbundet med økt risiko for en rekke andre sykdommer. Blant ungdom har snus overtatt noe for røyking. Snusbruk er like fullt en usunn erstatning. Fortsatt satsing på tobakksforebyggende tiltak er også viktig for å utjevne sosiale helseforskjeller.

Anbefalte artikler