Mot en ny ledelseskultur i offentlig sektor?

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

– Etter Gjørv-kommisjonen er det umulig å ikke være enig i at offentlig sektor er overstyrt og underledet, sa Spekters Lars Haukaas på Akademikernes, Psykologforeningens og Legeforeningens frokostmøte i september.

Petter Gottschalk, Hege Gjessing og Lars Haukaas. Foto Knut E. Braaten

Presidentene i Psykologforeningen og Legeforeningen innledet til diskusjon om kunnskapsledelse i offentlig sektor. Styrket medisinsk ledelse er ett av Legeforeningens satsingsområder.

Pyramidene må snus

Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard var opptatt av at offentlig sektor er truet av for mange systemkrav.

– Resultatet blir ledere som i frykt for represalier ikke tør ta beslutninger, sa han.

– Vi må snu pyramidene, sa Legeforeningens president Hege Gjessing. Hun pekte på betydningen av å gi mer makt og ansvar til dem som arbeider nær pasientene, og hun minnet om at det er 15 år siden det kom en offentlig utredning som tok for seg ledelse i sykehus. Den gang ble det pekt på betydelige svakheter. Et anbefalt mål var blant annet å slanke byråkratiet.

Byråkrativeksten

Men utviklingen har gått i motsatt retning. Av i alt 12 335 nye årsverk i spesialisthelsetjenesten siden sykehusreformen ble innført i 2002, er 6 145 ikke-medisinske stillinger. I samme tidsperiode har antall legeårsverk økt med 1 983, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Antall administrativt ansatte i spesialisthelsetjenesten har økt med 27 %.

– Samtidig som administrasjonen og lederstillinger vokser raskere enn legestanden ved sykehusene, viser Legeforeningens undersøkelser at sykehuslegene bruker stadig mindre tid med pasientene. I 2002 brukte legene i gjennomsnitt 54 % av tiden til pasientarbeid. I 2010 var tallet sunket til 46 %, opplyste Gjessing.

– Det «regner» jus

Administrerende direktør i Spekter Lars Haukaas mener veksten i administrasjon og byråkrati er en logisk konsekvens av rettsliggjøringen av samfunnet og rettighetstankegang.

– Krav til kvalitet og rettigheter fører til at det «regner» jus. Byråkratiet vokser når det ikke lenger er lov til å gjøre feil. Jo mer jus, jo mer defensive sykehus. Vi må ta et oppgjør med denne måten å styre samfunnet på. Den fremmer ikke godt lederskap.

Tilrettelegge – ikke styre

Professor Petter Gottschalk pekte på verdien av å dele kunnskap og at gode ledere tilrettelegger slik at ansatte kan yte sitt beste.

– De styrer ikke. Klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold Lisbeth Sommervoll så det paradoksale i at mens helsevesenet teknologisk og faglig har utviklet seg til å bli topp moderne, befinner det seg organisatorisk på steinaldernivå.

– Hvis vi ønsker å se andre resultater, må vi være villig til å gjøre ting på en annen og ny måte. Hvis ikke, er det umulig å oppnå ønsket endring, var hennes budskap.

Et tilsynelatende opplagt grep, men kanskje ikke like lett å få til i praksis.

Anbefalte artikler