En allmennpraktiserende tillitsvalgt

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Verdier og holdninger som jeg fikk formidlet fra min legefar, preger meg fortsatt som menneske og som lege, sier leder i Oslo legeforening Svein Aarseth.

Svein Aarseth – allmennpraktiserende tillitsvalgt for legene i Tigerstaden – har kontakt med medlemmer over hele byen. Foto Ellen Juul Andersen

– Et glimrende tiltak for å få et godt arbeidsmiljø, er ros. Ros er et undervurdert tiltak for å få en bedre hverdag for mange, sier Svein Aarseth. Han fikk formidlet verdier og holdninger fra sin legefar, verdier som fremdeles preger ham. Både ivaretakelse av svake grupper, verdien av å verdsette dyktige medarbeidere og at det er mange flere yrkesgrupper enn leger som er nødvendige for å skape et godt helsevesen, fikk han fra ham.

Svein Aarseth er spesialist i allmennmedisin og arbeidsmedisin. Han arbeider som fastlege på Frysja legesenter i Oslo, hvor hans psykiaterkone også har sin praksis. Gjennom sine 34 år som lege mener han at det viktigste i legearbeidet er pasientkontakten. Selv har han aldri jobbet i sykehus, men over årene har han opparbeidet seg en viss kompetanse som pasient innenfor sykehusvesenet.

– Det er en interessant opplevelse, sier han på sin underfundige måte. Svein Aarseth er en lege som trives med pasientkontakten.

Papirløse innvandrere

Han trekker frem arbeidet med udokumenterte (papirløse) innvandrere. – Dette arbeidet er viktig fordi de er usynlige. Det utfordrer oss som medmennesker og som leger, ikke minst på det etiske plan, sier han.

– Jeg skulle ønsker meg en enda klarere Legeforening på en del etiske spørsmål. Når det er sagt, synes jeg foreningen kan være stolt av hvordan den ivaretar medlemmene. Vi har et dyktig sekretariat. Sånn sett er jeg heldig som har en lokalforening med eget sekretariat og ressurser til å frikjøpe meg én dag i uken. Jeg er en slags allmennpraktiserende tillitsvalgt. Styret og jeg blir involvert i mye i forhold til Legeforeningen, Oslo kommune og helsemyndighetene. Det er morsomt, sier han.

Som leder i Oslo legeforening og som tillitsvalgt fra 1997, kjenner han irrgangene i kommunen. Oslo er fremdeles et eget tariffområde. Samtidig er det her det skjer mange viktige beslutninger av nasjonal karakter i helsevesenet.

Han har et ønske om at den største lokalforeningen, som Oslo legeforening er, skal være med å sette dagsorden i det helsepolitiske landskapet. Det synes han blant annet skjer gjennom foreningens blad Journalen, som redigeres etter redaktørplakaten. Han viser til at Journalens gjengivelse av en undersøkelse av psykiaternes anseelse etter 22. juli-rettsaken, som var tema i en utgave i høst, fikk stor medieinteresse. Likeså mener han at styrearbeidet og høringene lokalforeningen avgir på viktige saker, er med på å sette dagsorden i Legeforeningen og derigjennom over nasjonale myndigheter.

Svein Aarseth mener Oslo legeforening gjennom årene har evnet å sette viktige temaer på dagsordenen. Han viser til initiativet om å lage et eget forskningspolitisk program i Legeforeningen.

De siste par årene har Oslo legeforening hatt møter på Litteraturhuset i Oslo. Disse er åpne for alle.

– Vi legger møtene dit for å synliggjøre vårt samfunnsengasjement. Der er det interessante debatter, og vi ønsker å bruke denne arenaen for å nå helseinteresserte og medlemmer. Vårt neste møte er 22. oktober. Det skal handle om at det innenfor Oslo er ti års forskjell i levealder. Vi vil sette søkelyset på hva som gjør at det er slik. Det vet vi mye om, men det viktigste er hva vi vil kunne bidra med for å hindre at det skal fortsette å være sånn. Vi vil bedre helsen til de dårligst stilte og synliggjøre politikernes ansvar. Medlemmene er viktige på slike møter, fordi de kan gi sterke og tydelige eksempler fra sin hverdag – og da lytter politikerne. For meg er resultatene viktigere enn hvem som får æren, sier Svein Aarseth.

Oslo legeforening

Oslo legeforeningen er Legeforeningens største lokalforening med 5 347 medlemmer per 1.5. 2012. Det er 2 321 kvinner og 3 026 menn. Norsk overlegeforening har flest medlemmer med 2 122. Deretter kommer Yngre legers forening med 1 499 medlemmer, Allmennlegeforeningen med 767 og Praktiserende spesialisters landsforening 388 medlemmer, Leger i vitenskapelige stillinger 287 medlemmer, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid har 179 medlemmer og Norsk arbeidsmedisinsk forening 105 medlemmer. Det er flest godkjente yrkesaktive spesialister i allmennmedisin med 385, indremedisin med 372, psykiatri 310 og generell kirurgi 239.

For fullstendig oversikt se https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Medlemsstatistikk/Lokalforeninger/

Anbefalte artikler