Gangsøy Kristiansen fikk pris for hepatittforskning

Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1305

I Tidsskriftet nr. 10/2012 side 1305, 3. avsnitt i omtalen av Helge Bell skal det stå:

Han var professor i medisin ved Aker sykehus, men døde plutselig bare 57 år gammel.

Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler