Kommentar

Dårlig resultat uten radiolog

Gaute Hagen
OUS-Rikshospitalet
Interessekonflikt:  Nei

Kjære redaktør,

Fra tid til annen publiseres det artikler i Tidsskriftet der bildediagnostikk er en vesentlig del av artikkelens innhold der radiolog eller evt. nukleærmedisiner ikke er medforfatter eller gis en honnør for veiledning slik at leserne kan forstå at det har vært en fagperson innenfor bildediagnostikken i bildet - for å være bokstavelig.

Dette gjelder senest i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 17/2012 (1). I denne artikkelen er tre av fire figurer radiologisk bildediagnostikk. En av figurene (Figur 3) inneholder direkte feil, der det anføres i bildeteksten at det dreier seg om CT abdomen uten kontrast (det formodes at man mener kontrastmiddel, kontrast er det i alle bilder). Bildet viser imidlertid et opptak i portovenøs kontrastmiddelfase med god fylning av levervenene og med helt normal attenuasjon i leveren i forhold til kontrastmiddelfase - altså ingen attenuasjon som skulle gi holdepunkt for patologiske jernavleiringer, hvilket er et hovedpunkt i artikkelen.

Vi synes nok at om ikke artikkelforfatterne hadde med radiolog i utgangspunktet, burde den medisinske redaktøren ha påpekt dette. Norsk radiologisk forening håper at publiserende kliniske kolleger kan ha dette i mente, likeledes de medisinske redaktørene. Således kan man unngå feil som nevnt ovenfor, og tidsskriftets seriøsitet vil ikke lide når alle aktuelle medisinske disipliner er involvert.

Litteratur
1. Tazmini K, Bakken HN, Schjesvold FH. En kvinne i 70-årene med redusert allmenntilstand, dyspné og utbredte smerter. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1969-72.

Oslo, den 24.9.2012.

Vennlig hilsen
På vegne av styret i Norsk radiologisk forening:

Gaute Hagen
Leder

Publisert: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media