LES MER OM ...

Artikkel

Fra redaktøren

Hvis 22. juli hadde skjedd i helsevesenet, ville vi fått en Sønderland-rapport eller en Gjørv-rapport?

Kunne det vært oss?

Økt bruk av legemidler mot AD/HD

Flere gutter enn jenter bruker legemidler mot AD/HD. Kjønnsforskjellen blir utjevnet i voksen alder. Dette viser en studie basert på data fra Reseptregisteret i perioden 2004 – 08. Blant barn og unge er langtidsvirkende metylfenidat mest brukt. Fastleger står for en økende del av reseptene.

Føreskriving av legemiddel mot AD/HD 2004 – 08

Fastlegen og legemiddelassistert rehabilitering

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) av heroinavhengige er en modell som forutsetter tverrfaglig samarbeid. Vel halvparten av fastlegene som besvarte en spørreskjemaundersøkelse, var positive til LAR-modellen. Noen, særlig eldre og erfarne leger, ønsket en oppmykning av kontrollrutinene.

Substitusjonsbehandling på stedet hvil?

Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering

Infeksjonsrisiko og biologiske legemidler

Reaktivering av tuberkulose og virale infeksjoner kan inntre ved bruk av anti-TNF-α-hemmere og andre selektivt immunmodulerende legemidler mot revmatoid artritt og andre inflammatoriske sykdommer. Symptomer, kliniske funn og laboratoriefunn kan avvike fra det man ser hos andre pasientgrupper.

Infeksjonsrisiko ved bruk av selektivt immunmodulerende midler mot revmatoid artritt

Mer brukermedvirkning?

I våre dager er pasientene mer aktive i medisinske beslutninger enn tidligere. Et partnerskap mellom helsepersonell og brukere av helsevesenet blir ansett som det ideelle. Erfaringer viser imidlertid at det ikke er enkelt å involvere brukere i beslutningsprosesser.

Mer brukermedvirkning?

Anbefalte artikler