Natur og kultur vever livet sammen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bondevik, Hilde

  Lie, Anne Kveim

  Rødt og hvitt

  Om blod og melk i fortid og samtid. 249 s, ill. Oslo: Unipub, 2012. Pris NOK 298

  ISBN 978-82-7477-519-0

  Antologien er aktuell for alle som har interesse for kvinnehelse, både alminnelige lesere og fagfolk. Den er en akademisk artikkelsamling som omhandler melk, blod og kvinnekropp som natur, kultur og i et historisk perspektiv. Bidragsyterne er erfarne, velutdannede og skriveføre kvinner med bakgrunn innen historie, sosiologi, sosialantropologi og medisin.

  Ikke overraskende er boken delt i to: rødt og hvitt. Redaktørene fokuserer i innledningen på kjønnsforskning, eller feministisk orientert forskning, som har hatt en viss avstand til «natur». Natur beskriver de som en «statisk størrelse, noe ubevegelig og konservativt som er resistent mot historisk, sosial og kulturell endring». De påpeker at den offentlige debatten om forskning har endret seg i løpet av det siste året. TV-serien Hjernevask på NRK i 2010 har bidratt til dette. Boken er en oppfordring til tverrfaglig dialog, der forskere innen humaniora og naturvitenskapelige fag viser hverandre gjensidig respekt og interesse. Ambisjonen er at de ulike bidragene skal overføre kunnskap mellom «de to kulturer». Leseren må avgjøre om den gjør så.

  De ti artiklene er ulikt oppbygd og har forskjellig form og tidsperspektiv. Det er omskrevne, tidligere publiserte artikler og artikler basert på feltarbeid og studier i Afrika og Asia. Mye av stoffet er kjent, men det er også nye spennende betraktninger. Blod skaper følelser og er knyttet til symbolikk, frykt og redsel. Menstruasjonsblødninger er brukt mot kvinnen som en svakhet, og kvinner er blitt devaluert, kontrollert og ekskludert gjennom sine «ukontrollerte biologiske væsker». Bidragsyterne beskriver amming i et vitenskapelig, medisinsk, politisk og økonomisk perspektiv. Der morsmelk er den viktigste næringskilden, lever hivpositive afrikanske kvinner i et uløselig dilemma i spenningsfeltet mellom hensyn til det nyfødte barnets helse og sosial aksept, dvs. å unngå utstøting og stigmatisering.

  Stoffet er oversiktlig disponert, og de ulike kapitlene er kort omtalt i innledningen. Tekstene er for det meste lettleste, men enkelte steder drukner budskapet i vanskelige formuleringer.

  Menstruasjon og morsmelk er naturlige deler av kvinners liv, noe som alle må forholde seg til og mange (de fleste?) har et pragmatisk forhold til. En kliniker som daglig møter mennesker med problemstillinger knyttet til disse biologiske funksjonene, ser at det kan være besværlig, knyttet til plager og utfordringer og endog sykdom. Med dagens hjelpemidler er det ikke nødvendig å ha menstruasjon, og mange kvinner føler en lettelse over å slippe. Det pågår diskusjon om dette er naturlig kvinnelig.

  Artikkelsamlingen er spennende og tankevekkende lesning. Den kan inspirere oss som mennesker og fagpersoner til å se livet som både natur og kultur – noe som vever livet sammen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media