Normaltariffen 2012 – 13

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den økonomiske rammen for årets normaltariffoppgjør er på 4 %. Legeforeningen fikk gjennomslag for en rekke nye takster i årets forhandlinger.

  Faksimile av takstplakaten for fastleger
  Faksimile av takstplakaten for fastleger

  Legeforeningen leverte sitt krav til staten 3. mai, og partene ble enige om rammen 11. juni. Det har vært god dialog om tallgrunnlaget som viser en høyere aktivitet det siste året enn det avtalepartene la til grunn ved avtaleinngåelsen i 2011. Legeforeningen har dokumentert hvilke faktorer som påvirker aktiviteten utover det vi kan forutsette, noe staten har akseptert. Foreningen har i årets forhandlinger tatt forbehold om endringer som følge av samhandlingsreformen og fastlegeforskriften, noe som har kommet til uttrykk i felles protokoll.

  Den generelle rammen for årets oppgjør er på 4,0 %. Dette fordeler seg ulikt på legegruppene på bakgrunn av ulikt overheng etter oppgjøret i fjor hvor allmennlegene fikk et tillegg på 1,5 %, mens avtalespesialistene hadde et nulloppgjør. Justert for dette ble rammen i årets oppgjør for allmennlegene på 3,7 % og for avtalespesialistene på 5,2 %. Det innebærer at også per capita-tilskudd og driftstilskudd justeres etter disse prosentsatsene.

  Det var ingen egenandelsøkninger for 2012, og all økning på takster er derfor lagt på refusjonstakstene.

  For allmennlegene har spesialisttakstene og legevakt blitt tilgodesett særskilt denne gangen. Det har kommet inn en ny takst for tillegg for sykebesøk på natt. Partene ble enig om en arbeidsgruppe som skal utrede ulike former for elektronisk pasientkontakt og innpassing av dette i normaltariffen.

  For avtalespesialistene ble det oppnådd enighet om flere nye takster, i tillegg til en fordeling av takstøkninger som i stor grad var i tråd med Legeforeningens prioriteringer.

  Partene ble enig om en protokolltilførsel som forplikter til et arbeid som skal avdekke og vurdere eventuelle konsekvenser som revidert fastlegeforskrift vil få for normaltariffen. Legeforeningen har i en ensidig protokoll lagt til grunn at nye krav som følge av forskriften må være finansiert før de trer i kraft.

  I tillegg vil samhandlingsreformen medføre økt aktivitet. Legeforeningen fikk aksept for en protokolltilførsel om vurdering av takstbruksfrekvensen, med utgangspunkt i endret oppgavefordeling, økning i antall leger og at flere pasienter behandles utenfor sykehus. Legeforeningen fikk også aksept for en protokolltilførsel om dialog mellom partene om tilrettelegging for kvalitetsarbeid og kvalitetssystemer i allmennmedisin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media