LES MER OM ...

Artikkel

Fra redaktøren

Nye eksamensformer i medisinstudiet har medført bedre og mer valid testing av kunnskaper og kliniske ferdigheter

En bedre eksamen

Erytrocyttransfusjon

Den typiske mottaker av erytrocyttransfusjon er en eldre pasient med kronisk sykdom, ofte kreft, og med usikker langtidsprognose. Journaldokumentasjonen er ofte mangelfull. Blodtypeimmunisering er sjelden. Dette kommer frem av en gjennomgang av transfusjonspraksis ved Ullevål sykehus. Forfatterne anbefaler en mer restriktiv transfusjonspraksis.

Erytrocyttransfusjon ved Ullevål sykehus – indikasjoner, forbruk og blodtypeimmunisering

Demensdiagnostikk

Automatisert kvantifisering av hjernestrukturer basert på MR-undersøkelse kan ikke brukes alene for å skille ulike typer demens, men kan støtte resultater fra andre undersøkelser. Dette viser en prospektiv validitetsstudie med 122 pasienter ved Oslo universitetssykehus.

Demensdiagnostikk – automatisert kvantifisering av hjernestrukturer

Syk av vannbehandlingsanlegg

Ozonering benyttes som desinfeksjonsmetode ved flere vannbehandlingsanlegg. Ozon er svært reaktivt og kan være giftig, også for mennesker. To arbeidstakere ved et vannbehandlingsanlegg fikk ved gjentatte anledninger akutte luftveisplager på arbeidsplassen. Årsaken var eksponering for ozon.

To menn som fikk akutte luftveissymptomer under arbeid ved et vannbehandlingsanlegg

Til skade og til gagn

Studiestart

Ved starten av et nytt høstsemester ønsker Tidsskriftet velkommen mange nye kolleger. I Oslo er kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring innført som eget fag. Klinisk praksis oppleves av mange som svært inspirerende. I USA er legeutdanningen fireårig og basert på en bachelorgrad i naturfag. Studieplanene varierer mye, men avgangseksamen er felles.

En bedre eksamen

Kunnskap, ledelse og kvalitet i studiet

Amerikansk legeutdanning

Anbefalte artikler