Studentenes inntog

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Innad i Norsk medisinstudentforening (Nmf) er meningene sterke om ny turnusordning, internasjonalt engasjement og fremtidens legerolle. – Vi må være en forening for alle norske medisinstudenter, forteller leder Bjørg Bakke.

Bjørg Bakke leder Norsk medisinstudentforening. Foto privat

Hun legger ikke skjul på at turnussaken har vært og er en hard nøtt.

En del medlemmer som studerer i Norge har tatt til orde for at medisinstudenter i Norge bør prioriteres. – Men vi er en organisasjon som representerer alle medisinstudentene, både i Norge og i utlandet. Det er slik en demokratisk organisasjon fungerer, forklarer Bakke.

Står samlet når det gjelder

Uansett ser det ut til at usikkerheten som var knyttet til overgangsforskriften og autorisasjonsspørsmålet for 13 EØS-land er avklart ved at midlertidig lisens vil bli gitt personer med medisinutdanning fra de land hvor man ikke får autorisasjon etter endt studium. – Det var høy temperatur da saken ble debattert på landsmøtet i mars, men ingen av ytterpunktene fikk gjennomslag. Det tror jeg Nmf er tjent med.

Nmf og Legeforeningen har kommet med mange innspill til ny turnusordning, samt strakstiltak for å øke kapasiteten i nåværende ordning. – Helsedirektoratet har gang på gang sagt at de vil innføre strakstiltak. Det er derfor frustrerende at det fortsatt er mange i turnuslegevikariat som gjør akkurat det samme som i en turnustjeneste, men som ikke får dette godkjent. Vi presser på, og her må det skje noe raskt.

Etterlyser visjoner

I et større perspektiv er Bakke noe urolig for medisinutdanningen i Norge, særlig etter signaler som kom frem på årets dekanmøte. – Når avdelingslederen i Kunnskapsdepartementet sier at «Det er så billig å utdanne leger i utlandet at man ikke trenger å utdanne flere i Norge», blir jeg bekymret og aner ugler i mosen. Hvor er visjonene? Skal medisinutdanningen reduseres til kun å dreie seg om kroner og øre? spør Bakke.

Den ivrige lederen er fjerdeårsstudent i Bergen og studerer også sammenliknende politikk. Hun ser det som en styrke at Nmf har blitt en sterk aktør innenfor global helse.

– Her har vi som enkeltleger og som forening et fellesansvar. Helse må spille en langt viktigere rolle i utenriks- og miljøpolitikken, sier Bakke. I tillegg mener Nmf at kvinners rettigheter må styrkes, og at utdanning og mulighet til å delta i inntektsgivende arbeid også vil medføre positive ringvirkninger for familie og samfunn.

Legeoverskudd må unngås

På landsmøtet i mars ble nytt politisk måldokument for Nmf vedtatt. Foruten turnus var engasjementet stort i spørsmålet om eventuelle begrensninger i støtten fra Lånekassen til studenter som vil studere i utlandet. Etter en lang debatt vedtok landsmøtet til slutt at Nmf skal arbeide for at myndighetene utarbeider en strategi på hvor mange studenter som skal støttes for å unngå et legeoverskudd i Norge framtiden.

– Vi gikk også inn for at medisinstudiet fortsatt bør være et profesjonsstudium og ikke inndeles i bachelor/master før dette er grundigere utredet, sier Bjørg Bakke.

Norsk medisinstudentforening (Nmf)

Nmf er en partipolitisk uavhengig organisasjon med hovedoppgave å arbeide for medisinstudentenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Nmf har 4 440 medlemmer, noe som utgjør 69,2 % av totalt 6 419 norske medisinstudenter. Det er 62 % kvinner og 38 % menn blant medlemmene. 1 533 av medlemmene er utlandsstudenter. Dette utgjør 53 % av totalt 2 904 norske medisinstudenter som studerer medisin i utlandet.

De største studiestedene er Universitetet i Oslo (UiO) og utdanningsinstitusjoner i Polen, med henholdsvis 993 og 859 av medlemmene.

Æsculap er medlemsbladet for Nmf. Bladet sendes ut til alle medlemmer og har et opplag på 4 500 eksemplarer. (Se egen artikkel om Æsculap)

Bjørg Bakke

Født 1988. Medisinstudent og student i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB). Leder i Nmf siden 2012.

Anbefalte artikler