Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt å opprette en spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Nye spesialiteter er sjeldne og dette, som er et gjennomslag for oss, er derfor en gledelig begivenhet.

  Legeforeningen har i flere år ønsket å bidra til bedre behandling på dette feltet. I 2006 viste Helsetilsynet, på bakgrunn av tilsyn ved 22 institusjoner, at helsetilbudet til rusmiddelbrukere hadde store mangler. Manglende medisinskfaglig kompetanse var et særlig problem, og flere steder ble den skaffet til veie fra sak til sak. Dette ga lite rom for at medisinskfaglige vurderinger kunne medvirke i utviklingen av organisatorisk læring, og rutiner og behandlingstilbudet varierte fra sted til sted. Helsetilsynet mente at mangelen på fagkompetanse svekket muligheten til å iverksette god behandling og at endringer i pasientenes helsetilstand kunne bli oversett.

  Legeforeningen valgte da å starte diskusjonen om det var på tide å etablere en egen spesialitet for rus- og avhengighetsmedisin nettopp for å sikre at også denne pasientgruppen får helsetjenester med høy kvalitet. Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin ble bedt om å utarbeide en rapport som grunnlag for diskusjon i landsstyret, og i 2009 vedtok landsstyret at vi skulle anbefale opprettelsen av ny spesialitet.

  Spesialitet er viktig for å sikre rekruttering av leger. Formelle krav til kvalifikasjoner og kunnskap, og muligheten til å bli spesialist, vil gjøre det mer attraktivt for flere å velge dette faget. Det vil også føre til opprettelse av flere stillinger innen fagfeltet fordi det blir lettere å få oversikt over og planlegge ut fra kompetansebehovet. Samhandlingsreformen legger til grunn at kommunene i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, skal ta et større ansvar for disse pasientene. Muligheten for å kunne ta dette ansvaret forutsetter en kompetent, stabil og tilgjengelig spesialisthelsetjeneste.

  Rusmisbruk er et økende helseproblem og alkohol er det rusmidlet som misbrukes i størst grad. Selv om vi i Norge fremdeles har et relativt lavt generelt forbruk valgte Helsedirektoratet å lansere en kampanje om alkohol i april. Kampanjens formål var å sette søkelyset på alkohol, gjøre oss bevisste på et fortsatt lavt forbruk og samtidig bidra til forebygging av misbruk. Andre rusmidler, både legale og illegale, skaper også store helseproblemer. For alle former for rusmisbruk gjelder det at mennesker rundt pasientene, og i særlig grad nærmeste familie, ofte kommer i en utsatt situasjon.

  Rusmisbrukere er en sårbar gruppe som har stort behov for tett oppfølging. De har lett kunnet falle mellom flere stoler fordi tilbudet har vært fragmentert og uklart. Hele tiden har det vært mange fantastiske ildsjeler blant våre kolleger som har jobbet hardt for å sikre tilbudet til denne pasientgruppen. Disse har selvsagt stått i første rekke i arbeidet for opprettelsen av ny spesialitet. De har god grunn å føle stolthet over at dette viktige målet er nådd.

  Den nye spesialiteten er nødvendig for å sikre den medisinskfaglige kompetansen til en stor, sammensatt og utsatt pasientgruppe

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media