En rettferdig og likestilt turnustjeneste

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er viktig for Nmf at den nye turnusordningen reflekterer en god og sikker overgang fra medisinstudent til praktiserende lege.

  Veiledningen under turnus skal opprettholdes. Illustrasjonsfoto Colourbox
  Veiledningen under turnus skal opprettholdes. Illustrasjonsfoto Colourbox

  Nmf stilte seg tidlig bak forslaget om ny søknadsbasert turnusordning. Dette fordi den juridiske forankringen, organiseringen og administreringen av dagens turnustjeneste påvirker både kapasiteten og kvaliteten av tjenesten. Intensjonen var å jobbe for at den nye ordningen skulle reflektere gode løsninger for alle Nmfs medlemmer.

  Det har vært fokus på at både kvaliteten på turnusplassene og veiledningen under turnustjenesten skal opprettholdes. Dette ses på som viktig da turnustjenesten gir mulighet for kvalitetssikring av medisinske kandidater, før de begynner å praktisere som lege i Norge.

  En turnustjeneste i endring

  En turnustjeneste i endring

  I en situasjon hvor den norske turnustjenesten trekker kandidater med ulik bakgrunn i forhold til autorisasjonstidspunkt og studiested, skapes det problemer i forhold til å ivareta alle parters interesser når den nye ordningen skal innføres. Dagens ordning reflekterer en turnustjeneste med flere kvalifiserte påmeldte kandidater enn antall plasser. Dette skaper utfordringer i forhold til prioritering mellom grupper av kandidater. Spørsmålet om hvem som skal få melde seg på til turnustjeneste i Norge er både et politisk spørsmål samt en tolkning av turnustjenestens stilling i forhold til EØS-regelverket.

  Et stort mangfold blant søkere til turnustjenesten bidrar til et større kompetansespekter til fremtidens lege Norge og burde ikke ses på som en ulempe. Kandidater utdannet i utlandet representerer en gruppe studenter som besitter en utdannelse som i grunnutdanningens perspektiv er mye lik den norske. Likevel bærer de med seg erfaringer og kunnskaper som er forskjellig fra den norske medisinutdannelsen.

  Omtrent halvparten av Norges leger er utdannet i utlandet. Norge er helt avhengig av ressursen disse representerer, og det er derfor viktig at kandidater fra utlandet ikke diskrimineres i utvalgsprosessen til ny turnusordning.

  Utenlandsstudentenes situasjon

  Utenlandsstudentenes situasjon

  Det har vært flere uklare punkter i forhold til å ivareta utenlandske kandidater i den nye ordningen. Det er bemerkningsverdig at utenlandske kandidater i flere situasjoner er blitt glemt eller stilt i annen rekke til fordel for norskutdannede kandidater. Denne situasjonen er spesielt viktig for Nmf, da et av våre politiske mål tilsier at vi skal etterstrebe like rettigheter og muligheter for alle norske medisinstudenter, uavhengig av studiested.

  Helsedirektoratets forslag av juni 2011 førte med seg en rekke endringer knyttet til krav for autorisasjon og rett til utførelse av norsk turnustjeneste.

  For studenter fra EU/EØS land uten autorisasjon etter endt utdanning, skapte dette problemer i den forstand at de ikke lengre kunne søke norsk turnustjeneste, da autorisasjon er et vilkår for å søke turnus etter ny ordning. Etter flere forhandlinger ble det fremmet forslag om at disse studentene skulle få søke midlertidig lisens for å kunne bli inkludert i den nye ordningen. Det lettet hjertet til godt over 1500 nåværende norske medisinstudenter i utlandet.

  For studenter utdannet i EU/EØS land som gir autorisasjon etter endt utdanning, skapte endringene problemer i form av at de ble fjernet fra turnustrekningen og ikke lengre hadde rett på turnusplass.

  Disse endringene kom på bakgrunn av at EFTAs overvåkingsorgan ESA konkluderte med at Norge må anerkjenne autorisasjon gitt av andre EØS-land. Norge kan dermed ikke kreve at leger som er gitt autorisasjon i et EØS-land, må fullføre turnustjeneste for å kunne praktisere som autorisert lege i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media