Utmerket om kreft og alternativ behandling

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Risberg, Terje

  Kreft og alternativ behandling

  309 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 365

  ISBN 978-82-05-39520-6

  Terje Risberg er overlege og professor i kreftsykdommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Han er utvilsomt den skolemedisineren som har mest kunnskap om det alternative helsemarkedet som brukes av norske kreftpasienter. Dette er ikke en bok som promoterer alternativ medisin. Derimot skuer den utover et fremmed landskap fra et skolemedisinsk utsiktspunkt.

  De enkelte kapitlene er skrevet av norske tungvektere innenfor sitt fagfelt. Risberg har alene eller sammen med andre skrevet 10 av de 19 kapitlene. Hans egen innledning oppsummerer mye viktig i møte med kreftpasienten.

  Boken består av tre hoveddeler: innledning, skolemedisinske holdninger og alternativ behandling. I den første delen beskriver forfatterne definisjoner, lovverk og Kreftforeningens rolle. I den skolemedisinske delen gjør de rede for kreftmedikamenter, immunterapi, kosthold, mosjon, legemiddelinteraksjoner og placebo. Siste hoveddel omhandler de ulike alternative og komplementære behandlingene som er i bruk. Denne delen utgjør halvparten og er kanskje den viktigste for en tradisjonell skolemedisiner. Her beskriver forfatterne de mest brukte alternative metodene og deres bakgrunn. Til slutt er det en alfabetisk liste med forklaring av de 100 mest benyttede alternative behandlingene i Norge.

  En betydelig del av kreftpasientene bruker alternative behandlingsopplegg i tillegg til den skolemedisinske behandlingen de får. Det er få som gir avkall på sykehusbehandling og baserer seg på alternative opplegg alene. Kunnskap om emnet er viktig fordi det berører så mange mennesker i en vanskelig situasjon. Boken gjennomsyres av respekt for pasientene og deres valg. De ulike alternative behandlingene beskrives nøytralt og blir kun kommentert hvis opplegget synes direkte farlig.

  Dette er ikke noen popularisert bok selv om den kan leses av «folk flest». Målgruppen er primært ansatte i helsevesenet. Den kan leses sammenhengende for å få en oversikt over fagfeltet, men egner seg trolig best som oppslagsbok. Paperbackformatet er hendig.

  Budskapet til Risberg er at leger og andre helsearbeidere bør ha reflekterte standpunkter om alternative behandlingsformer. Refleksjon krever kunnskap, og boken fyller et åpenbart kunnskapsbehov. Min eneste innvending er at alle kapitlene burde hatt en sammenfattende oppsummering. Med tanke på tittelen kunne den alternative delen vært litt utvidet på bekostning av den skolemedisinske.

  Disse innvendingene rokker imidlertid ikke ved konklusjonen om at dette er en meget god bok. Den gir en god oversikt over et uryddig fagfelt og er et utmerket oppslagsverk. Boken omhandler mange aspekter av alternativ behandling og gir svar på mange spørsmål. Dette er en nyttig bok for alle som har ansvar for kreftpasienter. Boken fortjener en plass på alle sykehusavdelinger og hos alle leger som håndterer kreftpasienter og deres pårørende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media