Lokalforening som brenner for global helse

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Aust-Agder legeforening er stolte av medlemmene som satser tid og penger på Haydom Lutheran Hospital i Tanzania, et sykehus mange av Legeforeningens medlemmer kjenner til.

Daniela Melichova, nyvalgt leder i Aust-Agder legeforening, liker å drive med fysisk aktivitet. Foto privat

Aust-Agder legeforening brenner for legers engasjement i globale helsespørsmål og Haydom Lutheran Hospital. I 2011 bevilget årsmøtet 110 000 kroner til nye fødestuer og vente-/pårørenderom på sykehuset. Initiativet kom fra Sørlandslegen Ole Halgrim Evjen Olsen som ledet sykehuset fra 1961.

Sykehuset har et omland på 300 000 pasienter. 300 senger og ni-ti leger fordeler seg på en kirurgisk avdeling, barneavdeling, fødeavdeling, diabetesklinikk, hiv/aids-klinikk, psykiatritilbud, oppsøkende helsevirksomhet og tannbehandlingstilbud. Sykehusets største problem er at de har altfor mange behovstrengende pasienter i forhold til antallet leger. Dette gjør foreningen noe med. Den arbeider gjennom flere kanaler for å skaffe både leger og økonomisk støtte til sykehuset. En ny fløy med barneavdeling står ferdig høsten 2012. Den nyter godt av pengene til fødestuer. Dette er et prosjekt foreningen vil fortsette å støtte og de har invitert Vest-Agder legeforening med.

Tidligere leder, overlege ph.d. og forsker Astrid H Liavaag ved Sørlandet sykehus HF  Arendal og leder Daniela Melichova, er stolte av medlemmenes engasjement for Haydom Lutheran Hospital. Mange medlemmer engasjerer seg faglig gjennom opphold på dette sykehuset. Legene kommer tilbake til kjernen i hvorfor de valgte legeyrket. Liavaag arbeidet tidligere, i en del av sin overlegepermisjon, på et sykehus i Tanzania og anbefaler dette på det sterkeste.

– Global helse og mulighetene for å jobbe ved Haydom, er temaer på medlemsmøtet til høsten. Jeg håper mange yngre leger vil finne veien til møtet, sier Melichova. Hun legger til at Sørlandet sykehus arrangerer tellende kurs for leger i infeksjonsmedisin ved Haydom. Det er stor søkning til kurset som gir viktig kompetanse til leger.

Sterkt forskningsmiljø

Sørlandet sykehus HF Arendal har et sterkt forskningsmiljø ved flere avdelinger. Hjerteseksjonen har samarbeidet med Rikshospitalet siden 2004. Derfor er det attraktivt for yngre leger å komme til sykehuset. De to siste årene har det utgått to doktorgrader fra hjerteseksjonen, gynekologisk avdeling og også flere fra andre avdelinger som pediatri, ortopedi, psykiatri og medisinsk gastro. Sykehusets forskningsenhet produserer flest doktorgrader utenfor universitetssykehusene. Dette er en meget god kvalitetssikring for pasientene.

Lokalforeningen arbeider aktivt for å skape gode kollegiale forhold, slik at det er attraktivt å arbeide ved sykehusene og legene holder høyt faglig nivå. Sykehusene har et veldig godt arbeidsmiljø, og får faglig gode søkere når stillinger lyses ut. – Vi må passe på at dette gode miljøet fortsetter å være slik. Aust-Agder legeforening vil rette oppmerksomheten mot forskningssamarbeidet mellom primærhelsetjenesten og sykehus. I dag skjer mye av forskningen i primærhelsetjenesten på frivillig basis. Vi ønsker flere tiltak og at disse kan stimulere flere leger til forskning både innen primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten og gjerne samarbeid om forskningsprosjekter, sier hun.

Lokalforeningene er brobyggere

– Lokalforeningen er viktig, de tillitsvalgte møter leger i forskjellige spesialiteter og situasjoner. Særlig i Agderfylkene har det vært utfordringer da det har vært ulike oppfatninger om hva Sørlandet sykehus skal tilby av pasientbehandling i Arendal og i Kristiansand. – Vi må unngå at sykehuskonfliktene mellom Arendal og Kristiansand ødelegger et godt faglig miljø. Derfor er det viktig at lokalforeningens styre kan arbeide konstruktivt for å finne frem til hva som er best for befolkningen i Agder.

– Den debatten som har vært, kan ha bidratt til å gjøre befolkningen utrygg på helsetilbudet. Kolleger er satt opp mot hverandre på en negativ måte. Derfor har lokalforeningen en viktig rolle ved å rette oppmerksomheten mot samarbeidstiltak med nabolegeforeningene og ikke splitte foreningene, sier Liavaag og Melichova.

Aust-Agder legeforening

Foreningen har 415 medlemmer, 152 kvinner og 263 menn. Det er 199 spesialister, 177 ikke-spesialister. Flest medlemmer har Yngre legers forening med 128, deretter følger Allmennlegeforeningen og Overlegeforeningen med 118 hver. Styret: Daniela Melichova (leder), Astrid H Liavaag (nestleder), Trond Klemetsen, Arbeidsmedisinsk Forening, Frode Kristiansen, PSL, Aslaug Moen, Allmennlegeforeningen, Trygve Aanjesen, LSA, Egil Hagen, Overlegeforeningen. Nye medlemmer i styret med ansvar for nettavis og kurskomitearbeid er Sigmund Birkeland, overlege og Jørn Ahlqvist, allmenpraktiserende lege.

Daniela Melichova

Født 1981. Assistentlege ved hjertemedisinsk avdeling, Sørlandet sykehus HF Arendal. Melichova er glad i fysisk aktivitet, løper, seiler og padler, samt er aktiv i bedriftsidrettslaget.

Anbefalte artikler