Helse opptar befolkningen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Ja til trening i arbeidstiden, nei til moms på frukt og grønt og mange opplever at det er for mye alkohol i sosiale sammenhenger i forbindelse med jobb.

  En times fysisk aktivitet daglig må gis prioritet. Illustrasjonsfoto: Colourbox
  En times fysisk aktivitet daglig må gis prioritet. Illustrasjonsfoto: Colourbox

  Dette er noen av funnene i opinionsundersøkelsen som er utført for Legeforeningen. Undersøkelsen viser at 63 % av de spurte er positive til at det tilrettelegges for trening i arbeidstiden. Blant offentlig ansatte er mer enn tre av fire positive til at arbeidsgiver tilrettelegger for fysisk aktivitet i arbeidstiden. Blant YS og LOs medlemmer er henholdsvis 79 % og 77 % positive til dette.

  – Tallene viser en bevissthet om at fysisk aktivitet er viktig. Men for Legeforeningen er det viktigste nå at vi får innført én times fysisk aktivitet i skolen hver dag. Det skaper god mestringsfølelse, velvære og glede for barn og ungdom. Det er for mange inaktive barn. Tiltak som kan bidra til å øke aktiviteten og samtidig få barn og ungdom til å ha sunne spisevaner, er viktig å innarbeide tidlig. Derfor ønsker Legeforeningen at en times fysisk aktivitet, gis prioritet hos myndighetene nå.

  Årets statusrapport Pulsen opp for bedre helse – Forebyggende og helsefremmende arbeid, inneholder en oversikt over tiltak Legeforeningen ønsker skal iverksettes innenfor forebyggende helsearbeid. Se: https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Statusrapporter/Pulsen-opp-for-bedre-helse/

  Nei til moms på frukt og grønt

  Nei til moms på frukt og grønt

  Tilgang til sunn mat er viktig for å utvikle gode matvaner og sikre befolkningen god helse. På spørsmål om myndighetene bør fjerne moms på frukt og grønt stiller hele 81 % av de spurte seg positiv til dette. Kvinner er mer positive enn menn (85 % av kvinnene og 77 % av mennene).

  Ser man på fagforeningstilhørighet svarer 88 % med LO medlemskap at de er positive til å fjerne moms på disse varene. Tilsvarende tall for Akademikerne og Unio er 85 %.

  I aldersgruppen under 30 år oppgir 79 % at de er positive. I de øvrige aldersgruppene sier 83 % av de mellom 30 – 44 år at de er positive. Tilsvarende tall for gruppen 45 –59 år og eldre er 81 %.

  Bør begrense bruk av alkohol i jobbsammenheng

  Bør begrense bruk av alkohol i jobbsammenheng

  Det ble også stilt spørsmål om i hvilken grad respondentene mener det drikkes for mye alkohol i sosiale sammenhenger i forbindelse med jobben. Nesten 40 % mener at det i stor eller noen grad drikkes for mye. Det er ingen forskjell mellom kjønnene på dette spørsmålet. Ser man på gruppen under 30 år, oppgir tilsammen 28 % at det drikkes for mye i slike sammenhenger. I aldersgruppen 30 – 59 år er svarprosenten 40 %, mens den for gruppen over 60 år er 43 %.

  Størst utslag finne man i respondentenes partipolitiske preferanser. Her svarer 79 % av de som oppgir å stemme Kristelig folkeparti at de mener det i stor eller noen grad drikkes for mye i sosiale sammenhenger i forbindelse med jobb. Blant de som stemmer SV er svarprosenten 48 % mens den for de øvrige partiene ligger mellom 32 % og 38 %.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media