Risikoskår for pneumoni hos barn

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et nyutviklet skåringssystem basert på kliniske funn kan hjelpe til å plukke ut hvilke barn med pneumoni som har høyest risiko for død.

  Pneumoni er anslått til å forårsake nær 20 % av dødsfallene hos barn under fem år globalt, og særlig er dødeligheten høy hos dem under to år i fattige land. WHO-programmet Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) (1) følges mange steder og baserer seg på enkle kliniske funn som respirasjonsfrekvens og inndragninger. De diagnostiske kriteriene er liberale for å få høy sensitivitet og maksimere antallet som får behandling, men mange steder er etterlevelsen lav (2), grunnet geografiske og sosioøkonomiske hindringer. Ved å plukke ut barna med dårligst prognose, kan behandling rettes mer målrettet mot disse.

  Basert på funn hos 4 148 hospitaliserte barn under to år med pneumoni har en forskergruppe utviklet det de kaller Respiratory Index of Severity in Children (RISC)-skår (2). De definerte en indeks for hivpositive barn, som i dette tallmaterialet fra Sør-Afrika hadde dødelighet på hele 17,6 %; og en annen indeks for hivnegative, som hadde samlet dødelighet på 1,3 %. Skåringssystemet baserer seg på fem variabler for hivnegative (oksygenmetning, inndragninger, pipelyder (godt prognostisk tegn), avvisning av mat, og ernæringsstatus) og seks variabler for hivpositive (oksygenmetning, inndragninger, pipelyder, avvisning av mat, alder, og hivstadium). De forskjellige variablene er vektet ut ifra prediktiv verdi, slik at maksimal RISC-skår blir 6 og 7 poeng for henholdsvis hivnegative og -positive. Særlig har hypoksemi stor prediktiv verdi, slik at SpO₂ < 90 % gir hele 3 risikopoeng.

  Det var sterk korrelasjon mellom RISC-skår og mortalitet (fig 1). Dersom ingen eller få risikofaktorer er til stede er dødeligheten lav, men den stiger nærmest logaritmisk med antall risikofaktorer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media