Nødvendig kunnskap i møte med sårbare barn

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Brandtzæg, Ida

  Smith, Lars

  Torsteinson, Stig

  Mikroseparasjoner

  Tilknytning og behandling. 327 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2011. Pris NOK 429

  ISBN 978-82-450-0483-0

  Målgruppen er de som både direkte arbeider med vanskeligstilte små barn og deres familier, og de som indirekte møter og tar avgjørelser i forhold til disse barna gjennom rettsapparatet og offentlig forvaltning. Hovedtemaet, som er forståelse av tilknytning og behandling av vansker knyttet til dette, er så allmenngyldig at boken vil være av interesse i profesjonell og personlig sammenheng for langt flere enn dem som har søkelyset rettet mot barn i sitt arbeid.

  Dette er en lærebok som knytter teori og forståelse av tilknytning opp mot klinisk arbeid. Vi får et innblikk i forfatternes egne kliniske praksiser, samtidig som de presenterer en gjennomgang av tilgjengelige metoder for utredning og behandling av vansker relatert til tilknytning.

  Forfatterne ønsker å formidle sentral kunnskap og forståelse rundt fenomenet tilknytning og hvilken betydning tilknytning har for utvikling av personlighet og psykisk helse. Forfatterne samler relevant kunnskap og forskning på en måte som er lett anvendelig. Dette kan komme barna til gode i form av tiltak basert på trygghet. Forfatterne fremstår som faglig oppdaterte, og de mestrer den vanskelige balansen mellom det å ivareta foreldrenes perspektiv og verdighet samtidig som barnets behov står sentralt. Det som er spesielt med denne utgivelsen, er at forfatterne går et steg videre i å beskrive tilknytningens funksjon og uttrykk i barnets hverdag, og at de veksler mellom det teoretiske og det praktiske perspektivet på et lett forståelig vis.

  Det svakeste punktet fremstår å være struktur. Oppdelingen i teori, utredning og behandling fremstår som hensiktsmessig, men jeg opplever tittelen som mer snever enn innholdet skulle tilsi. Språket varierer i kompleksitet og stiller varierende krav til bakgrunnskunnskap hos leseren. Forfatterne er tydelig inspirert av «Circle of Security»-tenkningen, men det er til tider uklart om metoden er en av de mange metodene som de presenterer, eller om det er «Circle of Security» som er rammeverket boken bygger på.

  Samlet sett er imidlertid boken et svært nyttig bidrag til dagens forståelse av barns utvikling og behov. Forfatterne samler oppdatert forståelse om vår tids viktigste begreper innenfor utviklingspsykologien, og de mestrer å gjøre dette på et vis som et bredt utvalg fagpersoner vil kunne ha utbytte av. De formidler kunnskap som man bør være i besittelse av i møte med sårbare barn og deres familier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media