Uenig i likningsendring

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Skatteetaten har varslet leger som har ervervet fastlegepraksiser i 2010 om at likningen deres kan bli endret.

  Det er vanlig at leger som overtar en fastlegepraksis definerer en del av kjøpesummen som verdi av utstyr, og en del som verdi av opparbeidet praksis. Skatteetaten hevder nå at verdien av fastlegeavtalen må klassifiseres som en identifiserbar eiendel, et såkalt «annet immaterielt driftsmiddel».

  Etaten fastsetter verdien av fastlegeavtalene ved å gange antall pasienter på listen på overdragelsestidspunktet med basistilskuddet, med fradrag for et antatt frafall av pasienter som følge av overdragelsen. Verdien av avtalen vil dermed for mange leger overstige verdien av den oppgitte opparbeidete praksis («goodwill»). Ettersom verdien av identifiserbare immaterielle eiendeler skal gå til fradrag ved beregning av overdratt goodwill, blir denne i skattemessig forstand satt til null.

  Dette får økonomiske konsekvenser, blant annet fordi goodwill kan avskrives med 20 % per år, mens «andre immaterielle driftsmidler» bare kan avskrives ved åpenbart verdifall. I praksis betyr dette at det ikke gis avskrivninger på det beløp man har betalt for opparbeidet praksis. Legeforeningen mener skattemyndighetenes vurdering er gal.

  Følg saken her: https://legeforeningen.no/Nyheter/2012/Uenig-i-likningsendring-og-krav-om-tilleggsskatt/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media