Kompensasjon for opplæring i nødnett

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Nødnettet skal erstatte det eksisterende helseradionettet, og ivareta helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. For privatpraktiserende allmennleger er det naturlig at kommunene gir kompensasjon for kursdeltakelsen.

Legeforeningen og KS har vært i dialog om et sentralt anbefalt kompensasjonsordning, uten å komme til en omforent løsning. Spørsmålet om kompensasjon må derfor løses lokalt.

Legeforeningen foreslår likevel at kravet om kompensasjon er i tråd med de satser KS har anbefalt kommunen. Det vil si:

Kurs på kveldstid kompenseres med kr 500 per time og kurs på dagtid med kr 1 000 per time. I tillegg mener Legeforeningen at reisetid utover 30 minutter dekkes av satsene over. Enighet om kompensasjon bør være oppnådd før kursdeltakelse. Legeforeningen anbefaler videre at partene drøfter tidspunkt for kurset i lokale samarbeidsutvalg (LSU).

Det er kommunenes ansvar at helsepersonell i vaktberedskap er tilgjengelige i nødnettet. Helsedirektoratet har utviklet et kursopplegg som er obligatorisk for leger som arbeider på legevakt.

Anbefalte artikler