()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Grunnkurs i allmennmedisin må avlyses og det er færre søkere til ledige fastlegestillinger. Dette er bekymringsmeldinger vi nå mottar, og vi tolker det som en følge av den usikkerheten forslaget til ny fastlegeforskrift har skapt.

  Leger som ønsker å begynne å jobbe som fastleger, er avventende, og etablerte fastleger er bekymret for fremtiden. Noen av dem vurderer å arbeide som næringsdrivende uten offentlig finansiering. Gjennom vinteren har jeg vært på møter om dette mange steder i landet. Jeg har diskutert fastlegeforskriften ofte og mye og tilbakemeldingene er entydige: «Legeforeningen må ikke gi seg i denne saken. Legeforeningen må ikke inngå dårlige kompromisser».

  Rundt påske skrev mediene at vi varslet aksjoner, og det ble fremlagt påstander om at vi drev med spill og maktkamp. Vi har ikke varslet aksjon. Vi har fortalt hva vi ser som sannsynlige effekter av et forslag til ny forskrift som ikke blir vesentlig endret fra utgangspunktet. I så tilfelle må vi gjennom en periode der alle fastlegeavtaler må reforhandles med den risiko det innebærer for at fastlegene og kommunene ikke blir enige om nytt innhold i avtalene. Det betyr en helt reell risiko for at et visst antall leger vil velge å gå ut av fastlegeordningen og starte opp helprivat praksis. Det er det marked for i Norge i dag, særlig i våre største byer. Dette er en utvikling Legeforeningen overhodet ikke ønsker fordi det vil bidra til en økt sosial todeling av helsevesenet. Norge er allerede godt på vei til å utvikle et todelt helsevesen hvor stadig flere betaler for private tjenester. Myndighetene har ansvar for å stoppe utviklingen og sørge for en fortsatt sterk og god offentlig helsetjeneste med likeverdige tilbud til alle, uansett sosial status og økonomiske muligheter.

  Vi forbereder oss selvfølgelig på alle tenkelige utfall av saken. Hadde vi ikke gjort det hadde vi ikke gjort jobben vår. Samtidig er Legeforeningens budskap krystallklart: Vårt mål er en god løsning med en ny forskrift som beskriver overordnete mål og rammer for fastlegeordningen. Dette kan oppnås gjennom samarbeid. Fastlegeordningen er basert på at fastlegene inngår avtale med kommunen. De individuelle avtalene henger sammen med sentrale avtaler, og tilsammen er dette forutsigbart både for legene og kommunene. Med forskriftsforslaget legges det opp til ensidige pålegg overfor den ene parten i et etablert avtaleforhold. Det er en meget dårlig løsning.

  Vi har levert et grundig høringsdokument hvor vi også kommer med flere forslag til hvordan målene om bedre tilgjengelighet og økt kvalitet kan nås. Jeg vil særlig nevne tre ting: Flere fastleger: Vi ber om en opptrappingsplan for fastleger. Obligatorisk spesialitet i allmennmedisin: Alle fastleger bør være spesialister i allmennmedisin eller på vei til å bli det. Opprettelse av senter for allmennmedisinsk kvalitet: Et slikt senter vil bidra til generell kvalitetsøkning, og det vil være et viktig virkemiddel for å sikre lik praksis i hele landet.

  Vi jobber målrettet for en god løsning som vil sikre en fastlegeordning som både pasienter, leger og myndigheter fortsatt kan være fornøyde med og stolte av.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media