Advarer mot mindre tid til pasientene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Til tross for gode intensjoner om å gjøre en vellykket fastlegeordning enda bedre, er myndighetene i ferd med å gjøre det motsatte. Legeforeningens høringsuttalelse om forslaget til ny fastlegeforskrift er nå tilgjengelig.

  Omlegging av fastlegeordningen vil utløse mer rapportering og byråkrati og mindre tid til pasientbehandling…
  Omlegging av fastlegeordningen vil utløse mer rapportering og byråkrati og mindre tid til pasientbehandling. Illustrasjonsfoto Colourbox

  – Faglighet og pasientrettet arbeid skyves til side og erstattes med pålegg, mer papirarbeid og møtevirksomhet, sier president Hege Gjessing om forslaget som har vært på høring i Legeforeningen.

  – Stikk i strid med intensjonene

  – Stikk i strid med intensjonene

  Foreningen peker på at fastlegene skal forpliktes til å gjøre mer av alt, også utenfor kontoret.

  – Omleggingen vil utløse mer rapportering og byråkrati og mindre tid til pasientbehandling, noe som vil være stikk i strid med intensjonene med fastlegeordningen, forklarer Gjessing.

  Formålet med innføringen av fastlegeordningen i 2001 var å styrke rekrutteringen, og øke tilgjengeligheten til legene, blant annet ved mindre møtevirksomhet til fordel for mer pasientrettet arbeid. Dette har man lykkes med: I dag er ingen annen offentlig ordning så populær og vellykket som fastlegeordningen. Om lag 75 % av befolkningen er godt fornøyd med ordningen, og gjennomsnittlig ventetid på time er nå fire til fem virkedager. Men ordningen må videreutvikles.

  Økt tilgjengelighet, kapasitet og kvalitet

  Økt tilgjengelighet, kapasitet og kvalitet

  Legeforeningen har over flere år fremmet forslag som vil gjøre fastlegeordningen enda bedre.

  – Vi har foreslått en hel rekke tiltak som vil utvikle ordningen i tråd med nye ambisjoner. Mange av dem er beskrevet i rapporten Tillit – trygghet – tilgjengelighet. Styrking av allmennmedisin frem mot år 2020. Det viktigste er økt kapasitet og tilgjengelighet for pasientene og kvalitetsarbeid i fastlegepraksis, nevner Gjessing.

  – Vil ramme de svakeste

  – Vil ramme de svakeste

  Legeforeningen viser hvordan forslaget vil svekke fastlegens mulighet til å prioritere.

  – Absolutte krav til lik tilgjengelighet for alle uavhengig av tilstand, nye krav til aktiv oppsøking av pasienter, nye administrative oppgaver og krav til møtevirksomhet utenfor kontoret, vil skape et krysspress som fører til flere henvisninger, og mindre tid til den enkelte pasient. Dette vil særlig ramme eldre, og personer med sammensatte kroniske lidelser, utdyper Gjessing.

  – Lokalt samarbeid må styrkes

  – Lokalt samarbeid må styrkes

  Foreningen mener det er helt avgjørende at fastlegene integreres bedre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. – Et av de viktigste grepene for å utvikle ordningen er å styrke det lokale samarbeidet. Myndighetenes forslag bidrar ikke til dette. Tvert i mot vil de nye påleggene skape en større avstand mellom fastlegen og kommunen.

  Legeforeningen har hatt en bredt forankret høringsprosess. Responsen fra alle deler av medlemsmassen har vært ekstraordinær. En samlet forening mener at forslaget vil ha alvorlige konsekvenser for utviklingen av fastlegeordningen.

  – Mange medlemmer har satt seg grundig inn i hva forslaget innebærer og bidratt til å synliggjøre konsekvensene. Legeforeningens mål er å bidra med tiltak som fungerer, sier Hege Gjessing.

  Legeforeningen overleverte sitt høringssvar 22. mars. Les høringssvaret her: https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media