Doktoravhandlinger

Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 772 – 4

I Tidsskriftet nr. 6/2012 skal det på side 772 øverst i høyre spalte stå:

Pål Gunnar Larsson, dr.philos.

Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler