LES MER OM ...

Artikkel

Fra redaktøren

Å publisere er å formidle. Gode figurer og tabeller bidrar til at budskapet når frem til leserne

Mer enn tusen ord

Barnløs og med barneønske

Resultatene ved assistert befruktning er blitt mye bedre de siste tiårene. Ved fertilitetsklinikken i Telemark fikk 70 % av kvinnene barn innen tre år. For andre som ønsker barn er bruk av surrogatmor, dvs. en kvinne som bærer frem et barn og gir fra seg foreldreansvaret, blitt et alternativ. I Norge er dette forbudt ved lov. Er bruk av surrogatmor etisk akseptabelt? Hvilke juridiske problemer skaper bruk av surrogatmor i utlandet?

Assistert befruktning – hva skal staten betale?

Resultater etter assistert befruktning i en offentlig fertilitetsklinikk

Surrogati og foreldreskap

Mutasjonstesting ved lungekreft

Pasienter med ikke-småcellet lungekreft og mutasjon i EGFR-genet kan ha nytte av behandling med tyrosinkinasehemmere. Ved testing av over 1 000 norske lungekreftpasienter ble denne genmutasjonen påvist hos rundt 12 %, hyppigere hos kvinner enn hos menn.

Mutasjonstesting ved ikke-småcellet lungekreft

Spastisitet og smerter etter ryggmargsskade

Spastisitet er vanlig etter ryggmargsskade og bidrar til funksjonsnedsettelsen. Fysisk aktivitet og fysioterapi, ofte kombinert med medikamentell behandling, er viktige tiltak. Kroniske smerter etter ryggmargsskade kan ha mange årsaker, som må avklares før valg av behandling.

Spastisitet etter ryggmargsskade

Kroniske smerter etter ryggmargsskade

Baner brytes og liv endres

Skam ved plutselig funksjonstap

Kinesisk urtemedisin uten effekt

Ginkgo biloba er en mye brukt kinesisk urtemedisin. De vanligst angitte indikasjonene er kognitiv svikt, demens, hjerneslag, claudicatio, tinnitus og aldersrelatert maculadegenerasjon. Det foreligger imidlertid ingen overbevisende dokumentasjon om effekt.

Ginkgo biloba – effekt, bivirkninger og interaksjoner

Anbefalte artikler