Jubileumsskrift til forbedring

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Haffner, Jon

  Gerner, Tom

  Jakobsen, Arnt

  Surgery in Norway

  A comprehensive review at the 100-year jubilee of the Norwegian Surgical Society 1911 – 2011. 407 s, tab, ill. Oslo: The Norwegian Surgical Association, 2011. Pris NOK 500 (+ porto). Kan bestilles hos NKFs sekretær, Ole Anders Stensen i Legeforeningen.

  ISBN 978-82-8070-093-3

  I forbindelse med sitt 100-årsjubileum utga Norsk Kirurgisk Forening dette omfattende og i mange henseender imponerende jubileumsskriftet. Arbeidet med boken startet for mer enn 25 år siden, og flere av kapitlene ble skrevet allerede til foreningens 75-årsjubileum i 1986 og publiseres først nå.

  De tre redaktørene og initiativtakerne skal ha stor honnør for å ha tatt utfordringen og for endelig å ha fullført en så viktig og bredt anlagt dokumentasjon av historien om norsk kirurgi. Det synes da både riktig og fortjenstfullt at dette store bindet nå utgis på engelsk, derved også «to make it internationally available».

  Jubileumsboken inneholder 59 kapitler om ulike epoker i norsk kirurgi. Det første kapitlet omhandler kirurgisk virksomhet i Norge frem til 1900. Deretter følger flere kapitler med historikk og statistikk om sykehusstruktur og antall kirurger, kirurgisk spesialisering, universitetsklinikker og kirurgiprofessorer og endelig Norsk Kirurgisk Forenings egen historie siden stiftelsen 1911. Ett kapittel på bare fire sider dekker generell kirurgi i Norge 1900 – 86, selv om den generelle kirurgien nødvendigvis også blir omtalt i begrenset omfang under de påfølgende kapitlene for de enkelte subspesialitetene.

  Denne omfangsrike papirutgaven på over 400 sider dekker en svært interessant tidsepoke på over 100 år med en utrolig utvikling i norsk kirurgi.

  Boken er full av informasjon og dokumentasjon av den kirurgiske aktiviteten og utviklingen i Norge, oversiktlig redigert og illustrert, og med en tiltalende layout.

  De fleste forfatterne har en nær og langvarig tilhørighet fortrinnsvis til universitetsklinikkene og andre sentrale kirurgiske miljøer. Det kan føre til at innholdet i flere kapitler for ensidig baserer seg på, og preges av, forfatterens egen karriere i disse større sentrene. Beretningen om den kirurgiske innsatsen rundt i landets øvrige større og mindre sykehus gjennom de 100 årene blir da lett underestimert, f.eks. disse sykehusenes avgjørende bidrag i kvalifiseringen av norske kirurger. Derved er også historien om eldre generasjoners kirurger blitt mangelfullt omtalt. Redaktørene og kommentatorene kunne ha stilt større krav til forfatternes undersøkelser for å gjøre denne dokumentasjon av hele kirurgiens historie i Norge mer historisk interessant.

  Mangelfulle historiske undersøkelser viser seg også ved at fremstillingen i så mange kapitler blir svært personfokusert, og da særlig basert på kolleger og hendelser som forfatteren kjenner fra sin egen samtid: hvem som var først ute med hva, og hvor. Når tilsynelatende flest mulig navngitte kirurgers meritter skal fremheves, mest fra forfatterens egen tid, blir det desto tydeligere når andre kolleger og epoker er utelatt. En navnefortegnelse til slutt over alle som er nevnt i teksten (25 sider, uten sidehenvisning), gjengir urimelig knapp eller gal informasjon for mange kolleger, for enkelte andre unødig detaljerte biografiske data.

  Under min lesning skjelte jeg til den forbilledlige og kompakte A history of surgery (1) av den britiske kirurgen Harold Ellis (f. 1926), som altså heller ikke er profesjonell historiker, men som likevel oppfyller kravene til medisinsk historieskriving. Riktignok har redaksjonen tidligere betegnet Surgery in Norway som «et internt arbeidsdokument», der feil og mangler kan rettes opp i den endelige nettutgaven i 2012. Men gjort er gjort – jubileumsboken i papirutgave blir stående som den nå er utgitt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media