Overvekt hos barn i Pakistan

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fedme som helseproblem synes å være nær knyttet til familiestrukturen.

  Dette viser en populasjonsbasert tverrsnittsstudie med 1 860 barn i alderen 5 – 12 år i Lahore (1). Høyde og vekt ble målt og familiære data innhentet ved hjelp av bl.a. strukturerte intervjuer med barna. Klassestyrer og rektor ble regnet som foresatt/verge (guardian), og deres verbale samtykke ble funnet tilstrekkelig for å intervjue barna.

  Overvekt eller fedme ble funnet hos 316 barn (17 %). I khikvadrattester var det statistisk signifikant sammenheng mellom barnets kroppsmasseindeks (BMI) og foreldrenes utdanning, deres yrkesstatus, antall søsken, antall personer i husholdningen og nabolagets inntektsnivå. I lineære regresjonsanalyser var kroppsmasseindeksen inverst korrelert med høyere antall søsken/større husholdninger, mens det var en positiv korrelasjon med høyere utdanning hos foreldrene og høyere inntektsnivå i nabolaget. I den multivariable logistiske regresjonsmodellen kom tre av familiefaktorene ut som uavhengige prediktorer for overvekt hos barnet: høy utdanning hos foreldrene (minst én med høyskole/universitet), tre eller færre søsken og høyt inntektsnivå i nabolaget.

  Ifølge forfatterne viser studien at det er behov for en kunnskapsbasert internasjonal barnehelsepolitikk. I dette ligger også nødvendigheten av å inkludere familierelaterte risikofaktorer samt støtte opp under samfunnsbaserte intervensjonsstrategier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media