()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gradering av korsryggssmerter og tilpasset behandling gir bedre effekt og bedre utnyttelse av ressurser.

  I en engelsk studie ble 851 pasienter med akutte korsryggssmerter med eller uten smerteutstråling fordelt i tre grupper etter antatt prognose (god, middels, dårlig) basert på et validert prognostisk screeninginstrument (1). Av disse fikk 586 individuelt tilpasset behandling – enten kun rådgivning om tilstanden eller rådgivning pluss vanlig fysioterapi eller psykomotorisk fysioterapi. Resten av pasientene fikk den behandlingen som allmennlege og fysioterapeut anså som best.

  Etter fire og 12 måneder hadde pasientene i intervensjonsgruppen signifikant mindre helseplager enn pasientene i kontrollgruppen. Kostnad-effekt-analyser viste at optimalisert behandling ga bedre utnyttelse av behandlingsressursene.

  – Denne studien viser at pasienter med ryggsmerter er veldig forskjellige og trenger ulik behandling, sier Peer H. Staff, tidligere overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. – Særlig har de med sammensatte plager, problemer og årsaksforklaringer høyere risiko for langvarig sykefravær og varig uførhet. Tilstanden er da underordnet situasjonen og krever kognitiv behandling og atferdstrening. Samtidig er det svært mange pasienter som bare i beskjeden grad trenger hjelp av helsevesenet.

  Det skjemaet som ble brukt, STarT Back, er enkelt, med bare ni spørsmål, men det har vist seg egnet for prognostisk screening i allmennpraksis. Det kan tenkes at gruppering av ryggpasienter tidlig i sykdomsforløpet og individualisert behandling kan redusere de store utgiftene som ryggsmerter påfører samfunnet, sier Staff.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media