Innføring i døgnrytmens verden

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Heier, Mona Skard

  Wolland, Anne M.

  Søvn og døgnrytme

  100 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2011. Pris NOK 248

  ISBN 978-82-02-35842-6

  Dette er den første norske boken som dreier seg spesielt om døgnrytme og døgnrytmeforstyrrelser. Forfatterne har ikke definert noen målgruppe, men innholdet virker å rette seg mot leger, psykologer og annet helsepersonell som møter pasienter med søvnforstyrrelser. Boken er relativt kort og lettlest og inneholder illustrasjoner tegnet av førsteforfatteren, i tillegg til enkelte figurer. Margene er brede og inneholder stikkord i tillegg til plass for egne notater.

  I den gode innledningen plasserer forfatterne vår døgnrytme i et mer historisk og samfunnsmessig perspektiv. Videre forklarer de grunnleggende biologiske prinsipper om søvn, søvnbehov og konsekvenser av søvnmangel. Dette er godt skrevet og omhandler også hvordan ulike fysiologiske prosesser endres under søvn.

  Deretter kommer et kapittel om utredning av søvnproblemer. Forfatterne vektlegger hvor viktig anamnesen er. Jeg kunne imidlertid tenkt meg en bredere beskrivelse av viktige anamnestiske opplysninger som kan bidra til å skille mellom ulike former for søvnsykdommer og døgnrytmeforstyrrelser. I tillegg kunne man gjerne referert til flere skjemaer som benyttes til søvnutredning. Ved å lese videre vil man etter hvert få et inntrykk av hvordan de ulike døgnrytmeforstyrrelsene arter seg, men det hører likevel naturlig inn under dette kapitlet.

  I det neste kapitlet tar forfatterne for seg generelle behandlingsmetoder for døgnrytmeforstyrrelser, i tillegg til mer generelle søvnhygieniske tiltak. Det er praktisk med et slikt kapittel – ofte benytter man de samme behandlingsmodalitetene ved ulike døgnrytmeforstyrrelser.

  Hovedkapitlet omhandler de ulike døgnrytmeforstyrrelsene. Alle viktige døgnrytmeforstyrrelser er med her, og de er godt beskrevet. Dette kapitlet er relativt langt, og jeg synes kanskje det ville være naturlig å dele det inn i flere mindre kapitler. For eksempel har forfatterne skrevet mye bra om søvn hos barn og eldre som fint kunne vært et eget kapittel, spesielt siden avsnittet om eldre også omhandler medikamentell behandling av insomni og ikke bare døgnrytmeforstyrrelser. Noen avsnitt er også avsatt til døgnvillhet (jetlag), som ikke er beskrevet så ofte på norsk tidligere.

  Dersom klinikere skal bruke boken som en håndbok i pasientbehandlingen, ville det også vært fint med mer tydelige behandlingsalgoritmer for de enkelte døgnrytmeforstyrrelsene, for eksempel i tabeller, og gjerne noen eksempler.

  Alt i alt sitter jeg likevel igjen med inntrykket av at denne boken på kort tid gir leseren en svært god oversikt over oppdatert kunnskap om døgnrytmens fysiologi og de viktigste døgnrytmeforstyrrelsene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media