Vi trenger flere legespesialister

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvaliteten på helsetjenester må opprettholdes og videreutvikles. Vi trenger god utdanning og etterutdanning – og flere legespesialister.

  En viktig oppgave for Legeforeningen er å bidra til oppmerksomhet om legeyrket og kvalitet i utdanning og profesjonsutøvelsen. For at befolkningen skal ha tilbud om leger med god faglig kompetanse og faglig integritet må det være attraktivt å bli lege og å være lege.

  I dag er det mangel på legespesialister. I tillegg forventes 25 % av spesialistene å gå av med pensjon løpet av de nærmeste 5 – 7 år. Dermed øker stadig gapet mellom antallet tilgjengelige spesialister og helsetjenestens behov.

  Vi må spørre om hvordan Norge som et av verdens rikeste land skal bli «selvforsynt» med legespesialister. 18.8 % av legespesialistene er ikke utdannet i Norge, og andelen øker stadig. Det må være et mål å bidra til at land som har utdannet leger for eget behov, får større mulighet til å beholde disse i egen helsetjeneste.

  Det er nødvendig med en styrket satsing på den norske spesialistutdanningen. Utdanning må prioriteres. Under spesialiseringsløpet må det være nok leger som kan veilede slik at man får en god overføringseffekt gjennom «mester – svenn-læring». Legeforeningen har levert en rekke forslag til hvordan dette kan gjøres. Utdanningsløpet er langvarig, og det krever planlegging i mer enn 20-årsperspektiv. Kortsiktige økonomiske hensyn kan ikke være styrende for disse nødvendige investeringene i et fremtidig godt helsetilbud for befolkningen.

  I dag dekkes mye av behovet for legespesialister ved at leger velger å være i arbeidslivet lengre enn andre yrkesgrupper. Det forteller oss noe om legers engasjement i faget. Gjennomsnittlig «pensjonsalder» for leger er 68 år og sykefraværet er lavt. Helsetjenesten må sørge for å bli enda bedre til å støtte opp under dette engasjementet.

  Legeforeningen arbeider for god livsfase- og seniorpolitikk. For næringsdrivende leger har vi oppnådd ordninger med deleliste og mulighet for gradvis nedtrapping. En slik tilretteleggingsadgang er også viktig for ansatte leger. Et begrenset antall stillingshjemler i sykehus er et hinder for å legge til rette for gode og fleksible løsninger. For å oppnå større muligheter for god arbeidsgiverpolicy i sykehusene må dette systemet fjernes.

  Legeforeningen arbeider også for et pensjonssystem som belønner hensiktsmessige kombinasjoner av arbeid og pensjon. Vi er opptatt av at godt arbeidsmiljø medvirker positivt til hvor lenge den enkelte vil stå i arbeid.

  Med dette ønsker jeg alle et godt nytt år!

  Jeg er stolt av å være generalsekretær i en forening med høy aktivitet og kompetanse. Legenes bidrag er avgjørende for å drive og utvikle helsetjenesten. Vi vil på alle arenaer oppfordre myndigheter og arbeidsgivere til å benytte denne ressursen ved god og reell involvering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media