Kvalitet først!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens mål med satsingsområdene er at vi skal gjøre en merkbar forskjell – til det bedre.

  Pasienter i Norge skal ha så god behandling som mulig. For å få det til, må faget utvikles fortløpende. Ny kunnskap må etableres, gjøres kjent og bli tatt i bruk. Det gir et bedre tilbud til pasientene, men det gjør også at leger – som først og fremst engasjeres av faget – trives på jobb. Fundamentet for å utvikle tjenestene og faget, er systemer som fungerer. Min mening har lenge vært at systemer fungerer best når de synes å være usynlige. Hvis vi hele tiden føler at vi stanger hodet mot systemet, er systemet dårlig. Å forbedre vilkårene for faglig arbeid, er en hovedoppgave for Legeforeningen.

  Legeforeningens politikk bestemmes av landsstyret som møtes årlig og som består av 142 delegater fra hele landet. Sentralstyrets oppgave er å utføre den politikken landsstyret har lagt føringer for. Vi mener at den beste måten å oppnå resultater på, er å prioritere noen områder innenfor landsstyrets bestilling som vi ser som viktigst å forbedre eller forandre. Sentralstyret har derfor kommet frem til seks satsingsområder som vi ønsker skal prege vårt arbeid den neste toårsperioden. Satsingsområdene knyttes nettopp til kvalitet og kvalitetsforbedring.

  Dette vil vi arbeide for gjennom følgende seks satsingsområder som alle fanger opp dagens store helsepolitiske spørsmål:

  • Kvalitet skal måles – og resultatene skal brukes til forbedring

  • Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling

  • Styrket medisinsk ledelse

  • Nasjonal kvalitetsstandard for legevakt

  • Nasjonal sykehusplan

  • Faste stillinger i sykehus

  Samhandlingsreformen følges direkte opp gjennom kvalitetsmåling og kvalitetsforbedring, bedre IT-verktøy, medisinsk ledelse og kvalitetsstandard i legevakt. Nasjonal sykehusplan er også viktig for å tydeliggjøre grensesnittet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

  Den svært anstrengte situasjonen i sykehusene adresseres også. Bedre ledelse og nasjonal sykehusplan tror vi vil være gode grep for å få sykehusene på rett kurs, sammen med en sterk nasjonal satsing på IT-verktøy. Vi har fått politisk gjennomslag for faste stillinger for sykehusleger, men det er likevel helt nødvendig for oss å sørge for at helseforetakene faktisk følger opp den politiske bestillingen.

  Jeg reiser mye rundt og diskuterer med tillitsvalgte og medlemmer. Gjennom alle diskusjonene oppfatter jeg et sterkt ønske om å gjøre en god jobb og å utføre et arbeid som har høy kvalitet. Svært sjelden møter jeg kolleger som mistrives med faget, men jeg møter ofte kolleger som mistrives med systemet. Gjennom planfast arbeid med disse seks områdene tror vi på positive forandringer som vil legge til rette for godt legearbeid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media